H??ng d?n cách ch?i bài Uno Kiss ??n gi?n d? nh? nh?t

H??ng d?n cách ch?i bài Uno Kiss ??n gi?n d? nh? nh?t

Bài Uno v?n d? không còn xa l? v?i các b?n tr? t?i Vi?t Nam. Trò ch?i bao g?m nhi?u phiên b?n, trong ?ó Uno Kiss là bi?n th? ??c bi?t c?a Uno v?i các quân bài có nhi?u tính n?ng khác nhau phù h?p cho các c?p tình nhân, b?n bè thân thi?t.

N?u b?n còn phân vân v? cách ch?i bài Uno Kiss nh? th? nào thì hãy tham kh?o ngay h??ng d?n cho nh?ng b?n m?i b?t ??u ch?i Uno Kiss ?? làm quen nhé. Cùng chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 tìm hi?u ngày thôi nào.

Bài Uno Kiss là gì?

Bài Uno Kiss là gì?
Bài Uno Kiss là gì?

Uno Kiss là m?t bi?n th? c?a trò Uno có ngu?n g?c t? M? v?i cách ch?i t??ng t? nhau. ?i?m khác bi?t duy nh?t c?a phiên b?n này ?ó là các lá bài ch?c n?ng kèm theo nh?ng m?c ph?t h?p d?n và thú v? nh? u?ng h?t 1 ly n??c, cò quay, xoay vòng tròn,… B?n có th? xem thêm: Bài Clow Card là gì?

B? bài Uno Kiss

Lá bài ch?c n?ng

Uno Kiss có các quân bài s? t? 0 ??n 9, chia thành 4 màu s?c: xanh lá, xanh d??ng, h?ng và vàng.

Các lá bài ch?c n?ng:

Action: Ng??i ch?i th? này có th? ra l?nh cho ng??i ti?p theo th?c hi?n b?t k? hành ??ng nào. S? d?ng th? này ?? yêu c?u ng??i bi?u di?n làm m?t s? hành ??ng ng? ng?n, bu?n c??i nh? ngoáy m?i và t? tát vào má mình.

2Drink: Khi ván bài này ???c ch?i, ng??i ti?p theo ph?i u?ng 2 ly n??c, 2 ly bia, ho?c 2 ly r??u tùy theo lu?t ch?i ban ??u mà b?n ??t ra. N?u ng??i ch?i ?ó ch?i thêm 1 lá 2Drink thì ng??i ?ó không c?n u?ng, ng??i ti?p theo ph?i u?ng 4.

Truth: Ng??i ch?i ?ánh bài này có quy?n h?i ng??i ti?p theo 1 câu, và ng??i ?ó ph?i tr? l?i th?t.

Kiss: Ng??i ch?i bài này có quy?n quy?t ??nh ng??i ch?i ti?p theo có ph?i hôn ai trong nhóm hay không.

Topic: Ng??i ch?i s? ??a ra m?t ch? ?? và nh?ng ng??i ch?i ti?p theo s? ph?i ti?p t?c l?n l??t nói v? ch? ?? ?ó. M?i ng??i có 3 giây ?? tr? l?i n?u không s? b? tr? ?i?m.

Ví d?: Ph?i nói liên ti?p các t?, l?y ch? cu?i c?a ng??i tr??c là t? ??u c?a ng??i ch?i sau: cái bàn – bàn b?c – b?c b?o -…

+2Every Drink: Khi ?ánh bài này, t?t c? ng??i ch?i (tr? ng??i ?ã ?ánh bài này) ph?i u?ng h?t 2 c?c.

Swap: Ng??i ch?i ?ã ch?i bài này có quy?n trao ??i t?t c? các quân bài c?a mình v?i b?t k? ng??i ch?i nào anh ta ch?n. Lá bài này t?o ra nh?ng y?u t? r?t b?t ng?, ??c bi?t khi ng??i ch?i s?p th?ng mà trên tay ch? còn 1 lá bài thì có th? l?t kèo.

Skip: Trong Uno Kiss, lá bài này có th? giúp b?n lo?i b? t?t c? các hình ph?t mà b?n ph?i nh?n. N?u m?t lá bài ??c bi?t ?ã ???c ch?i tr??c ?ó, hi?u ?ng c?a lá bài này s? ???c chuy?n sang ng??i ch?i ti?p theo.

Ví d?: N?u ng??i A ch?i th? s? th?t thì ng??i B tr? l?i câu h?i do ng??i A yêu c?u. Tuy nhiên, n?u ng??i ch?i B có th? b? qua, hình ph?t s? ???c chuy?n cho ng??i ch?i C.

Reverse: Lá bài này có tác d?ng làm thay ??i h??ng c?a quân bài. Nh?ng không ch? v?y, trong Uno Kiss, lá bài này còn có ngh?a là “ph?n công“.

Wild: Ng??i ?ánh là bài này có quy?n ch?n m?t màu ?? ?ánh trong l??t ti?p theo.

Lu?t ch?i Uno Kiss

Lu?t ch?i Uno Kiss
Lu?t ch?i Uno Kiss

Tr??c tiên b?n c?n có 1 b? bài Uno Kiss, cùng v?i ?ó là m?t nhóm b?n ch?i t? 4 – 10 thành viên. 

B?t ??u:

M?i thành viên s? ???c chia 7 lá bài, s? bài còn l?i s? ???c ??t ? gi?a bàn ch?i, ?ây là b? bài mà các ng??i ch?i s? b?c trong quá trình ch?i. L?t m?t lá bài t? b? bài và ch?n m?t ng??i ch?i ban ??u. Các thành viên l?n l??t ch?i bài, theo chi?u kim ??ng h?

T??ng t? nh? Uno, các quy t?c c?a th? Uno Kiss ??m b?o r?ng th? ti?p theo ph?i có cùng s? l??ng, cùng màu ho?c cùng ch?c n?ng v?i th? tr??c. N?u b?n không có th? cùng màu ho?c cùng s? v?i th? tr??c, b?n ph?i rút thêm m?t th? t? b? bài gi?a. N?u các th? b?n v?a rút ra trùng kh?p, b?n có th? ch?i ngay l?p t?c. N?u không, b?n b? m?t l??t, ?ó là l??t trái c?a b?n ?? ti?p t?c.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Bài Tam Cúc là gì?

Khi lá bài cu?i cùng trên tay ???c ch?i, ng??i ch?i ph?i hét lên “Uno” ?? thông báo cho nh?ng ng??i ch?i khác. N?u ng??i ch?i b? thành viên khác phát hi?n tr??c khi g?i Uno, ng??i ch?i s? b? ph?t rút thêm 2 lá bài. Ng??i chi?n th?ng trong Uno Kiss là ng??i không có lá bài nào trong tay.

Trên ?ây là bài vi?t h??ng d?n cách ch?i bài Uno Kiss ??n gi?n và chi ti?t nh?t mà Casino VN138 mu?n chia s? ??n b?n. Hy v?ng b?n có th? ch?i thành công môn bài này nhé. Liên h? chúng tôi n?u b?n c?n gi?i ?áp nh?ng câu h?i th?c m?c.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!