Cách bói bài Tây ?oán v?n m?nh chu?n xác

Cách bói bài Tây ?oán v?n m?nh chu?n xác

S? d?ng bài ?? xem bói là cách mà nhi?u ng??i v?n hay dùng hi?n nay ??c bi?t là v?i b? bài Tây. Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? h??ng d?n b?n cách bói bài Tây ?oán v?n m?nh chu?n xác nh?t.

Bói toán ???c ???c xu?t hi?n t? xa x?a và hi?n nay ???c xem nh? là b? môn khoa h?c tâm th?c con ng??i. N?u b?n mu?n h?c cách xem bói b?ng b? bài Tây ?oán v?n m?nh v? tình yêu, s? nghi?p, công danh nh? th? nào thì hãy xem bài vi?t bên d??i c?a chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 nhé.

Nguyên t?c khi xem bói 

Tr??c tiên khi xem bói b?ng bài Tây b?n c?n n?m nh?ng nguyên t?c nh? sau: 

 • Th? nh?t: ?ó chính là gi? tâm tr?ng th?t ?i?m t?nh, tránh b? dao ??ng tr??c nh?ng y?u t? bên ngoài.
 • Th? hai: Khi bói bài Tây b?n ph?i ch?n 3 lá bài, hãy cân nh?c th?t k? và không ???c thay ??i. ?ó chính là hai nguyên t?c mà b?n c?n nên nh? tr??c khi th?c hi?n b? môn bói bài Tây.

Nh?ng ?i?u c?n bi?t tr??c khi xem bói ?oán v?n m?nh b?ng bài Tây

Nh?ng ?i?u c?n bi?t tr??c khi xem bói
Nh?ng ?i?u c?n bi?t tr??c khi xem bói

Khi bói bài Tây b?n c?n tìm m?t ng??i xem bói chuyên nghi?p ?? bói cho b?n, không nên t? xem bói cho mình s? không chính xác. Tuy nhiên, trong bài vi?t này chúng tôi s? h??ng d?n b?n cách bói bài Tây cho ng??i khác nh? th? nào. B?n có th? h?c h?i n?u th?c s? b?n yêu thích b? môn này.

L?u ý: Khi xào bài thì “nam t? n? h?u” có ngh?a là nam xào bài b?ng tay trái, n? b?ng tay ph?i. Con trai s? xào bài 7 l?n, n? thì 9 l?n. T??ng t? vi?c b?c bài c?ng v?y nhé.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Bài Tarot là gì? Cách bói bài Tarot và xem ý ngh?a các lá bài

Nh?ng ?i?u c?n l?u ý khi xem bói

Nh?ng ?i?u c?n l?u ý khi xem bói
Nh?ng ?i?u c?n l?u ý khi xem bói

Khi bói bài Tây, ng??i xem bói nên d?a vào 4 nguyên t? chính ?ó là ??t – N??c – Khí – L?a. Trong b? bài Tây s? có quân Át – K s? t??ng ?ng v?i 13 tháng trong âm l?ch. Bói bài Tây ng??i ta s? quy ??c nh? sau:

 • Quân Rô: T??ng tr?ng cho s? th? thách, khó kh?n mà b?n ph?i v??t qua
 • Quân C?: T??ng tr?ng cho tình yêu, s? may m?n, tình c?m gia ?ình, th? hi?n s? h?nh phúc.
 • Quân Tép: T??ng tr?ng cho s? may m?n trong kinh doanh, thành công 
 • Quân Bích: T??ng tr?ng cho s? tiên ?oán v? ti?n b?c, nh?ng ?i?u không may.

H??ng d?n cách bói bài tây

Khi h?c bói bài Tây, b?n s? d?a trên nh?ng y?u t? d??i ?ây và d? ?oán v?n m?nh cho ng??i xem bói v? tình yêu c?ng nh? công danh s? nghi?p.

Cách xem d?a theo n??c bài

Cách xem d?a theo n??c bài
Cách xem d?a theo n??c bài

N?u ng??i xem bói b?c ???c nh?ng quân bài và d?a theo t?ng n??c bài b?n có th? d? ?oán nh? sau:

 • N??c C?: Ng??i d? xúc ??ng, nh?y c?m, luôn quan tâm ??n m?i ng??i xung quanh, lãng m?n nh?ng l?i hay nh?y c?m.
 • N??c Rô: Ng??i có ??u óc, th?c t?, khôn khéo, luôn ??t ti?n b?c, v?t ch?t lên hang ??u, ng??i có th? v??t qua khó kh?n th? thách.
 • N??c Chu?n: Là ng??i gi?i giao ti?p, có tài ?n nói, óc sáng t?o, t? tin. Lá bài rô ??i di?n cho thành công trong s? nghi?p và m?t cu?c s?ng h?nh phúc.
 • N??c Bích: Là ng??i ch?m ch?, kiên trì, th??ng yêu ng??i khác. Là m?u ng??i tham v?ng, luôn n? l?c ph?n ??u vì s? nghi?p.

Cách xem d?a trên nh?ng con s? trên lá bài

Cách xem d?a trên nh?ng con s? trên lá bài
Cách xem d?a trên nh?ng con s? trên lá bài

Cách th? hai ?ó chính là nhìn vào nh?ng con s? trên lá bài mà b?n có th? suy ?oán ???c v?n m?nh c?a ng??i ?ó:

 • Quân 2: Là ng??i ân c?n, n? l?c, ch?u khó. Tuy nhiên l?i ch? quan, không quy?t ?oán, ?ôi khi hay d?a d?m. 
 • Quân 3: Là ng??i khéo léo, hòa ??ng, s?n sàng giúp ?? nh?ng ng??i khác nh?ng ?ôi khi l?i thi?u l?p tr??ng. 
 • Quân 4: Ng??i chính tr?c, chu ?áo, là ng??i thích s? an toàn, ?n ??nh, khó ?? thích nghi v?i m?t cu?c s?ng nhi?u xáo tr?n.
 • Quân 5: Là ng??i thông minh, thích sáng t?o, luôn tràn tr? nhi?t huy?t. Tuy nhiên, ?ây l?i là ng??i ba ph?i, khó tin t??ng.
 • Quân 6: Là ng??i luôn tìm ki?m s? ?n ??nh, luôn quan tâm ch?m sóc ng??i khác nh?ng hay m? m?ng, có suy ngh? d?a d?m vào ng??i khác, l?a ch?n l?i s?ng an ph?n.
 • Quân 7: Là ng??i có tâm h?n nh?y c?m, tr?c giác nh?y bén, chân thành và lãng m?n. Nh?ng ?ôi khi l?i ch? quan tâm ??n b?n thân, không b?n chí.
 • Quân 8: Ng??i cá tính, luôn bi?t xác ??nh m?c tiêu. Tuy là ng??i gi?i tính toán nh?ng l?i gia tr??ng, luôn có t? duy ki?m soát ng??i khác.
 • Quân 9: ?a s?u ?a c?m, không kiên ??nh. H? luôn th? hi?n mình là ng??i ??o ??c, ?? l??ng.
 • Quân 10: Ng??i thích c?nh tranh, luôn có khát v?ng ??t t?i thành công trong công vi?c. Tuy có trí tu? sâu s?c nh?ng l?i khá thi?u kiên nh?n.
 • Quân J: Ng??i vui nh?n, khéo léo, nhi?t tình v?i nh?ng ng??i khác và có nhi?u tài l?. Tuy nhiên h? l?i là ng??i thi?u trách nhi?m.
 • Quân Q: Ng??i nh?y bén, thông minh, có kh? n?ng ti?p thu công vi?c t?t nh?ng ?ôi khi l?i hành x? theo c?m tính.
 • Quân K: Uy quy?n, kiêu hãnh, nóng tính. Tiêu c?c h?n, ng??i này luôn thích sai b?o, ra l?nh cho ng??i khác.
 • Quân Át: Ng??i tham v?ng, c?u ti?n, cá tính, ??c l?p. Nh?ng ?ây c?ng là m?u ng??i gia tr??ng, luôn áp ??t l?i suy ngh? c?a mình lên ng??i khác.

D?a vào t?ng lá bài và ý ngh?a c?a chúng mà b?n có th? bói cho ng??i khác m?t cách linh ho?t h?n ch? không nh?t thi?t ph?i gi?ng nh? nh?ng gì chúng tôi g?i ý. Tuy nhiên, xem bói ch? nên d?ng l?i ? m?c gi?i trí và ??ng nên tin “d? ?oan” s? tr? nên không hay b?n nhé.

Bài vi?t có cùng ch? ?? mà b?n có th? xem: Bài Clow Card là gì? H??ng d?n cách bói bài Clow Card cho ng??i m?i

L?i k?t v? cách bói bài tây

Trên ?ây là bài vi?t h??ng d?n cách bói bài Tây ?oán v?n m?nh chu?n xác mà Casino VN138 mu?n chia s? cho b?n. Hãy h?c cách bói bài Tây ?? có d?p tr? tài tr??c nh?ng ng??i xung quanh mình b?n nhé.

T?i Casino VN138, chúng tôi có nhi?u game bài cá c??c h?p d?n khác nhau, b?n có th? ??ng ký và tr?i nghi?m. V?i nh?ng ph?n th??ng giá tr? lên ??n hàng tr?m tri?u ??ng. Liên h? Casino VN138 n?u b?n có câu h?i c?n ???c chúng tôi gi?i ?áp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!