Các l?i trong sân bóng ?á 11 ng??i | Lu?t quy ??nh FIFA

Các l?i trong sân bóng ?á 11 ng??i

Xem bóng ?á ?ã lâu, b?n ?ã bi?t h?t các l?i trong sân bóng ?á 11 ng??i hay ch?a? Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi cung c?p cho b?n nh?ng ki?n th?c v? lu?t bóng ?á FIFA quy ??nh v? các l?i trên sân c? nhé.

FIFA là liên ?oàn bóng ?á th? gi?i, là t? ch?c l?n nh?t c?a b? môn th? thao này ?ã nghiên c?u và ??a nh?ng quy ??nh v? l?i trên sân bóng ?á 11 ng??i và kèm theo ?ó là nh?ng m?c ph?t phù h?p. Các l?i ?ó c? th? là gì m?i b?n cùng nhau theo dõi bài vi?t bên d??i c?a nhà cái Casino VN138 nhé.

Nh?ng lu?t bóng ?á c? b?n trên sân c?

Ném biên 

Ném biên
Ném biên

Ném biên là tr??ng h?p khi bóng ra kh?i ???ng biên c?a sân bóng do s? tác ??ng c?a c?u th?. Khi ?ó ??i ??i th? s? ???c h??ng quy?n ném biên t? v? trí ch? bóng ra kh?i sân, c?u th? ném biên không ???c ch?m bóng n?u nh? bóng ch?a ch?m vào chân c?a m?t c?u th? khác. Bàn th?ng t? qu? ném biên c?ng v?y.

Ph?t góc

Ph?t góc x?y ra khi bóng r?i ra ngoài ???ng biên ngang do s? tác ??ng c?a hàng phòng ng? c?a ??i th?. Bóng ???c ??t ? góc c?a sân bóng, t?c là ?i?m n?i gi?a ???ng biên d?c và ???ng biên ngang. T? v? trí này n?u bóng vào khung thành ???c tính là m?t bàn th?ng.

Ph?t ??n

Ph?t ??n
Ph?t ??n

Khi t?n công lên hàng phòng ng? c?a ??i th? n?u c?u th? t?n công b? ph?m l?i trong khu v?c c?m ??a thì ??i t?n công ???c h??ng 1 cú ph?t ??n t? v? trí 11m. Cú ?á này ???c th?c hi?n b?i c?u th? t?n công và th? môn c?a ??i phòng ng?.

B?n có th? tham kh?o thêm: Lu?t bóng ?á | L?i ch?m tay trong vòng c?m b? ph?t nh? th? nào?

Ph?t tr?c ti?p

Các c?u th? ph?m các l?i n?ng s? ???c h??ng m?t cú ?á ph?t tr?c ti?p. C? th? ?ó là nh?ng l?i nào m?i b?n theo dõi k? h?n ph?n phía d??i c?a bài vi?t nhé.

Th? bóng

Th? bóng
Th? bóng

N?u tr?n ??u ??t ng?t b? d?ng l?i nh?ng không có b?t k? lý do nào nh? bóng ra biên hay ph?m l?i thì ng??i th? bóng s? là tr?ng tài. Bóng s? ???c th? tr??c m?t hai ??i th? c?a hai ??i.

Các l?i trong sân bóng ?á 11 ng??i theo quy ??nh c?a FIFA

Các l?i ph?t tr?c ti?p

Các l?i ph?t tr?c ti?p
Các l?i ph?t tr?c ti?p

C?u th? c?a hai ??i n?u ph?m các l?i này s? ???c h??ng ph?t tr?c ti?p:

 1. Ngáng chân hay tìm cách ngáng ??i ph??ng
 2. Nh? n??c b?t vào ??i ph??ng
 3. Xo?c l?y bóng nh?ng ch?m ??i ph??ng tr??c r?i m?i ch?m bóng
 4. Xô ??y ??i ph??ng
 5. C? tình ch?i bóng b?ng tay
 6. Nh?y vào ??i ph??ng.
 7. Chèn vào ??i ph??ng
 8. ?á hay tìm cách ?á ??i ph??ng
 9. ?ánh hay tìm cách ?ánh ??i ph??ng
 10. Lôi kéo ??i ph??ng

Các l?i ph?t ??n trong bóng ?á

Các l?i ph?t ??n trong bóng ?á
Các l?i ph?t ??n trong bóng ?á

10 l?i k? trên c?ng ???c áp d?ng trong ph?t ??n, ???c tr?ng tài xác ??nh khi các c?u th? vi ph?m. Không c?n bi?t bóng ?ang ? ?âu nh?ng x?y ra l?i ? ph?m vi này s? ???c xác ??nh ph?t ??n b?i tr?ng tài.

Các l?i ph?t gián ti?p trong bóng ?á

Các l?i ph?t gián ti?p trong bóng ?á
Các l?i ph?t gián ti?p trong bóng ?á

Ph?t gián ti?p th??ng ít x?y ra trên tr?n ??u, n?u các c?u th? vi ph?m các l?i d??i ?ây s? ???c h??ng ph?t gián ti?p:

 1. Th? môn ch?m hay b?t bóng tr? l?i sau khi bóng ?ã vào cu?c mà ch?a ch?m b?t k? m?t c?u th? khác
 2. B?t bóng tr?c ti?p t? qu? ném biên c?a ??ng ??i và ?ang có hành vi câu gi?
 3. Th? bóng l?n vào cu?c nh?ng nh?n bóng l?i b?ng tay
 4. Gi? bóng trong tay quá lâu, t?i ?a 6 giây và tr??c khi ??a bóng vào cu?c
 5. Dùng tay ch?m bóng khi ??ng ??i ??a bóng v? b?ng chân.
 6. Ng?n c?n ???ng ti?n c?a ??i th?
 7. Ch?i bóng l?n x? nguy hi?m
 8. Ng?n c?n th? môn ??a bóng vào cu?c…

Các l?i ph?t th? vàng và th? ??

Các l?i ph?t th? vàng và th? ??
Các l?i ph?t th? vàng và th? ??

Ph?t th? VÀNG v?i các l?i sau:

 1. Liên t?c vi ph?m lu?t
 2. Có hành vi phi th? thao
 3. Trì hoãn tr?n ??u…

Ph?t th? ?? v?i các l?i nghiêm tr?ng sau:

 • C?u th? có hàng vi b?o l?c, ch?i thô b?o v?i ??i th?
 • Dùng nh?ng l?i ch?i m?ng, s? nh?c hay l?ng m? ??i th?

Trên ?ây là bài vi?t v? các l?i trong sân bóng ?á 11 ng??i theo lu?t FIFA quy ??nh mà chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 mu?n g?i ??n b?n. Gi? b?n ?ã n?m h?t các lu?t trong b? môn này ?úng không nào. C?m ?n ?ã theo dõi bài vi?t.

??ng ký ch?i cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138 ngay bây gi? ?? nh?n ???c nhi?u ph?n quà h?p d?n. Casino VN138 là nhà cái hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay, b?n có th? xem thêm v? chúng tôi t?i ph?n Gi?i thi?u này nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!