L?nh PLO, ATO, ATC là gì? Các l?nh trong ch?ng khoán

L?nh PLO, ATO, ATC là gì? Các l?nh trong ch?ng khoán

Trong ch?ng khoán có cách l?nh giao d?ch nh? PLO, ATO, ATC. V?y các l?nh PLO, ATO, ATC là gì? Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? cùng b?n tìm hi?u v? các l?nh khi giao d?ch trên th? tr??ng ch?ng khoán.

Nhà ??u t? n?u bi?t cách s? d?ng các l?nh này s? thu?n ti?n h?n trong vi?c giao d?ch c? phi?u c?a mình. Hãy cùng Casinovn138.com tìm hi?u v? các l?nh PLO, ATO, ATC qua bài vi?t bên d??i nhé.

L?nh PLO là gì?

L?nh PLO là gì?
L?nh PLO là gì?

?ây là l?nh nhi?u nhà ??u t? th??ng hay s? d?ng nh?t trong giao d?ch ch?ng khoán. L?nh PLO là l?nh mua ho?c l?nh bán ch?ng khoán t?i m?c giá ?óng c?a sau khi k?t thúc phiên kh?p l?nh ??nh k? ?óng c?a. L?nh này ch? ???c nh?p vào h? th?ng trong phiên giao d?ch sau gi?.

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Quy ??nh v? th?i gian giao d?ch ch?ng khoán trong ngày

?u ?i?m khi s? d?ng l?nh PLO

Nhà ??u t? có ???c nh?ng ?u ?i?m gì khi s? d?ng l?nh PLO trong giao d?ch ch?ng khoán:

  • M?i giao d?ch t?i L?nh PLO trên sàn ch?ng khoán s? không có ??t giá nh?t ??nh nào mà ch? m?c ??nh duy nh?t 1 giá ph? thu?c vào Giá ?óng c?a v?a m?i có lúc 14h45 h?ng ngày t? th? 2 ??n th? 6.
  • Nhà ??u t? khi giao d?ch b?ng l?nh PLO có ?? an toàn cao, n?m trong t?m ki?m soát t?c là sau khi chúng ta ?ã xác ??nh ???c xu h??ng giá và m?c giá ?n ??nh cho c? phi?u thì chúng ta ch? vi?c bám theo m?c giá ?ó và th?c hi?n mua ho?c bán c? phi?u.

Chia s? v?i b?n thông tin: C? phi?u mua bao lâu thì bán ???c? Thông tin chi ti?t

Nh??c ?i?m c?a l?nh PLO

Nh??c ?i?m c?a l?nh PLO
Nh??c ?i?m c?a l?nh PLO

Tuy nhiên, l?nh PLO c?ng có nh?ng nh??c ?i?m trong giao d?ch, ch?ng h?n nh?:

  • Th? nh?t, l?nh PLO không ch? ??ng ???c kh?i l??ng kh?p mong mu?n vì b?n không th? bi?t ???c ??i ph??ng ??a ra bao nhiêu c? phi?u lên sàn ch?ng khoán.
  • Th? hai, nhà ??u t? không th? h?y l?nh n?u mu?n ng?ng giao d?ch

Tr??ng h?p nào nên s? d?ng l?nh PLO

V?i nh?ng nhà ??u t? F0 ch?a có nhi?u kinh nghi?m ch?c v?n ?ang th?c m?c khi nào nên s? d?ng l?nh này. V?i kinh nghi?m nhi?u n?m trên sàn ch?ng khoán, chúng tôi khuyên b?n các tr??ng h?p nên s? d?ng l?nh PLO nh? sau:

  • Th? nh?t, khi b?n c?m th?y th? tr??ng ?ang ngày càng xu?t hi?n rõ xu h??ng giá c? phi?u nh? mình mong mu?n và b?n là nhà ??u t?, b?n mu?n mua theo xu h??ng giá ?ó thì hãy m?nh d?n ??u t? ngay ?? thu v? l?i nhu?n nhé.
  • Th? hai, n?u b?n là ng??i b?n r?n thì hãy s? d?ng l?nh PLO ?? ti?t ki?m th?i gian nhé. V?i l?nh này b?n có th? giao d?ch ngoài gi? ?? không b? l? các công vi?c khác.

Cách ??t l?nh PLO

Cách ??t l?nh PLO
Cách ??t l?nh PLO

Thông th??ng s? có hai cách ??t l?nh PLO, n?u mu?n ??t l?nh PLO hãy làm nh? sau:

  • N?u b?n là ??i di?n cho công ty, doanh nghi?p ch?ng khoán thì b?n có quy?n ??t l?nh online và h?n gi? ??n phiên giao d?ch ?? bình th??ng.
  • Cách th? hai ?? b?n có th? ??t l?nh PLO là qua nhân viên môi gi?i t?i sàn giao d?ch c?a S? giao d?ch Ch?ng khoán Hà N?i ho?c qua t?ng ?ài.

Các l?nh trong giao d?ch ch?ng khoán khác

L?nh ATO là gì?

L?nh ATO là gì?
L?nh ATO là gì?

L?nh ATO là l?nh ??t mua ho?c ??t bán ch?ng khoán t?i m?c giá m? c?a. L?nh ATO ???c ?u tiên tr??c l?nh gi?i h?n trong khi so kh?p l?nh. ??i v?i l?nh ATO thì s? ???c nh?p vào h? th?ng giao d?ch trong th?i gian kh?p l?nh ??nh k? ?? xác ??nh giá m? c?a và s? t? ??ng t? h?y b? sau th?i ?i?m xác ??nh giá m? c?a n?u l?nh không ???c th?c hi?n ho?c không ???c th?c hi?n h?t.

L?nh ATC là gì?

M?t l?nh n?a c?ng ???c các nhà ??u t? ch?ng khoán hay s? d?ng ?ó chính là ATC. Là l?nh ??t mua ho?c ??t bán ch?ng khoán t?i m?c giá ?óng c?a. L?nh ATC ???c ?u tiên tr??c l?nh gi?i h?n trong khi so kh?p l?nh.

L?nh ATC s? t? ??ng t? h?y b? sau khi h?t phiên n?u l?nh không ???c th?c hi?n ho?c không ???c th?c hi?n h?t.

??n v?i Casino VN138 b?n c?ng có th? tham gia các trò ch?i khác nhau và ??c bi?t chính các b?n c?ng có th? ki?m ti?n trên chính nh?ng trò ch?i ?n ti?n th?t. Hi?n t?i VN 138 ?ang có r?t nhi?u trò ch?i cho b?n có th? tha h? l?a ch?n. ?? tìm hi?u thêm v? các trò ch?i này, m?i các b?n tham kh?o ph?n Gi?i thi?u v? chúng tôi nhé!

Bài vi?t trên chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 ?ã cung c?p cho b?n nh?ng thông tin ki?n th?c v? L?nh PLO, ATO, ATC là gì, các l?nh giao d?ch ch?ng khoán. Hy v?ng bài vi?t trên ?ã cung c?p cho b?n nh?ng không tin ki?n th?c b? ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!