Các thu?t ng?, khái ni?m c? b?n trong ch?ng khoán

Các thu?t ng?, khái ni?m c? b?n trong ch?ng khoán

Ch?ng khoán là m?t kênh ??u t? ?òi h?i ng??i tham gia c?n ph?i có ki?n th?c và kinh nghi?m ?? hi?u ???c các thu?t ng? c?ng nh? các khái ni?m liên quan ??n th? tr??ng này. Bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? chia s? cho b?n các thu?t ng?, khái ni?m c? b?n trong ch?ng khoán.

Vi?c bi?t ???c các thu?t ng? và khái ni?m trong ch?ng khoán giúp nhà ??u t? d? dàng trong vi?c giao d?ch c? phi?u. Hãy cùng Casino VN138 tìm hi?u v? các thu?t ng? khái ni?m ch?ng khoán qua bài vi?t bên d??i nhé.

Các thu?t ng? khái ni?m trong ch?ng khoán

STT

Thu?t ng? ch?ng khoán

Gi?i thích

1 Ch?ng khoán  – G?m: c? phi?u, trái phi?u, ch?ng ch? qu?

Ch?ng quy?n, ch?ng quy?n có b?o ??m, quy?n mua c? ph?n, ch?ng ch? l?u ký;

– Ch?ng khoán phái sinh

2 C? phi?u C? phi?u là m?t lo?i gi?y t?, b?ng ch?ng xác nh?n quy?n và l?i ích h?p pháp c?a ng??i s? h?u ??i v?i công ty phát hành.
3 Trái phi?u Là m?t lo?i b?ng ch?ng, gi?y t? xác nh?n quy?n và l?i ích h?p pháp c?a ng??i s? h?u ??i v?i m?t ph?n n? c?a t? ch?c phát hành.
Ch?ng ch? qu? Là lo?i ch?ng khoán xác nh?n quy?n s? h?u c?a nhà ??u t? ??i v?i m?t ph?n v?n góp c?a qu? ??u t? ch?ng khoán.
5 Ch?ng quy?n  Là lo?i ch?ng khoán ???c phát hành cùng v?i vi?c phát hành trái phi?u ho?c c? phi?u ?u ?ãi, cho phép ng??i s? h?u ch?ng quy?n ???c quy?n mua m?t s? c? phi?u ph? thông nh?t ??nh theo m?c giá ?ã ???c xác ??nh tr??c trong kho?ng th?i gian xác ??nh.
6 Ch?ng quy?n có b?o ??m Là lo?i ch?ng khoán có tài s?n b?o ??m do công ty ch?ng khoán phát hành, cho phép ng??i s? h?u ???c quy?n mua (ch?ng quy?n mua) ho?c ???c quy?n bán (ch?ng quy?n bán) ch?ng khoán c? s? v?i t? ch?c phát hành ch?ng quy?n có b?o ??m ?ó theo m?c giá ?ã ???c xác ??nh tr??c, t?i m?t th?i ?i?m ho?c tr??c m?t th?i ?i?m ?ã ???c ?n ??nh ho?c nh?n kho?n ti?n chênh l?ch gi?a giá th?c hi?n và giá ch?ng khoán c? s? t?i th?i ?i?m th?c hi?n.
7 Ch?ng ch? l?u ký Là m?t lo?i ch?ng khoán ???c phát hành trên c? s? ch?ng khoán c?a t? ch?c thành l?p và ho?t ??ng h?p pháp t?i Vi?t Nam
8 Ch?ng khoán phái sinh Không bao g?m các lo?i c? phi?u mà ?ây là m?t công c? tài chính bao g?m h?p ??ng quy?n ch?n, h?p ??ng t??ng lai, h?p ??ng k? h?n. Trong ?ó xác nh?n quy?n, ngh?a v? c?a các bên ??i v?i vi?c thanh toán ti?n, chuy?n giao s? l??ng tài s?n c? s? nh?t ??nh theo m?c giá ?ã ???c xác ??nh trong kho?ng th?i gian ho?c vào ngày ?ã xác ??nh trong t??ng lai.
9 H?p ??ng quy?n ch?n Là m?t lo?i h?p ??ng trong ch?ng khoán phái sinh, xác nh?n quy?n c?a ng??i mua và ngh?a v? c?a ng??i bán ?? th?c hi?n m?t trong các giao d?ch sau ?ây:

– Th? nh?t: Mua ho?c bán s? l??ng tài s?n c? s? nh?t ??nh theo m?c giá th?c hi?n ?ã ???c xác ??nh t?i th?i ?i?m tr??c ho?c vào ngày ?ã xác ??nh trong t??ng lai;

– Th? hai: Thanh toán kho?n chênh l?ch gi?a giá tr? tài s?n c? s? ?ã ???c xác ??nh t?i th?i ?i?m giao k?t h?p ??ng và giá tr? tài s?n c? s? t?i th?i ?i?m tr??c ho?c vào ngày ?ã xác ??nh trong t??ng lai.

10 H?p ??ng t??ng lai Là m?t d?ng h?p ??ng trong ch?ng khoán phái sinh, xác nh?n cam k?t gi?a các bên ?? th?c hi?n m?t trong các giao d?ch sau ?ây:

Th? nh?t: Mua ho?c bán s? l??ng tài s?n c? s? nh?t ??nh theo m?c giá ?ã ???c xác ??nh vào ngày ?ã xác ??nh trong t??ng lai;

Th? hai: Thanh toán kho?n chênh l?ch gi?a giá tr? tài s?n c? s? ?ã ???c xác ??nh t?i th?i ?i?m giao k?t h?p ??ng và giá tr? tài s?n c? s? vào ngày ?ã xác ??nh trong t??ng lai. 

11 H?p ??ng k? h?n Là lo?i ch?ng khoán phái sinh giao d?ch th?a thu?n, xác nh?n cam k?t gi?a các bên v? vi?c mua ho?c bán s? l??ng tài s?n c? s? nh?t ??nh theo m?c giá ?ã ???c xác ??nh vào ngày ?ã xác ??nh trong t??ng lai.
12 T? ch?c phát hành Là nh?ng ??n v? th?c hi?n chào bán, phát hành ch?ng khoán.
13 Niêm y?t ch?ng khoán Là vi?c ??a các mã ch?ng khoán ?? ?i?u ki?n niêm y?t vào giao d?ch trên h? th?ng giao d?ch cho ch?ng khoán niêm y?t.
14 Môi gi?i ch?ng khoán Là nh?ng cá nhân, ??n v? làm trung gian th?c hi?n mua, bán ch?ng khoán cho khách hàng. 
15 L?u ký ch?ng khoán Là vi?c ký nh?n b?o qu?n, chuy?n giao ch?ng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng th?c hi?n các quy?n liên quan ??n ch?ng khoán l?u ký.
16 Qu? ??u t? ch?ng khoán Là nh?ng t? ch?c thành l?p v?n góp c?a nhà ??u t? v?i m?c ?ích thu l?i nhu?n t? vi?c ??u t? vào ch?ng khoán ho?c vào các tài s?n khác, k? c? b?t ??ng s?n, trong ?ó nhà ??u t? không có quy?n ki?m soát h?ng ngày ??i v?i vi?c ra quy?t ??nh ??u t? c?a qu?.
17 Qu? m?  Là qu? ??u t? ch?ng khoán th?c hi?n chào bán ch?ng ch? qu? ra công chúng. 

Casino VN138 ?ã ho?t ??ng lâu n?m trên th? tr??ng t?i Vi?t Nam, ??i v?i các anh em ?am mê và tham gia cá c??c lâu r?i thì ch?c h?n s? bi?t. V?i ph??ng châm Trung Th?c – Ch?t L??ng – B?o M?t, nhà cái luôn nh?n ???c s? ?ng h?, tin t??ng. ?? tìm hi?u v? an toàn an ninh m?ng, m?i anh em tham kh?o Chính sách b?o m?t c?a chúng tôi.

Bài vi?t trên Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 ?ã chia s? cho b?n nh?ng ki?n th?c thu?t ng? cùng các khái ni?m ch?ng khoán. Hy v?ng bài vi?t ?ã mang l?i cho b?n nh?ng thông tin b? ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!