BTC Dominance là gì? T?ng h?p nh?ng thông tin v? ch? s? BTC Dominance

T?ng h?p nh?ng thông tin v? ch? s? BTC Dominance

Trong th? tr??ng tài chính v? ??u t? ti?n s? hóa có r?t nhi?u thu?t ng? mà không ph?i ai tham gia c?ng có th? bi?t h?t ???c. Ch?ng h?n nh? BTC Dominance? B?n ?ã t?ng nghe v? Dominance là gì và ?óng vai trò nh? th? nào trong th? tr??ng ??ng Bitcoin ch?a?

Cùng Casinovn138.com tìm hi?u t?t t?n t?t nh?ng thông tin liên quan ??n BTC Dominance ngay bây gi? nhé. ??m b?o thông tin v?a ??y ??, v?a chi ti?t luôn.

BTC Dominance là gì?

BTC Dominance hay còn ???c vi?t t?t là BTCD, ho?c có th? d?ch ra ngh?a ti?ng Vi?t cho d? nh? là “th?ng tr?”. ?ây ???c xem nh? là t? l? th?ng tr? c?a ??ng Bitcoin/ t? l? ph?n tr?m s? v?n hóa c?a toàn b? th? tr??ng tài chính.

Công th?c tính c?a BTC Dominance: BTC Dominance = Bitcoin Market Cap / Total Market Cap

BTC Dominance là gì?
BTC Dominance là gì?

Các thông tin v? BTC Dominance

BTC Dominance ?nh h??ng t?i altcoin và th? tr??ng ra sao?

Các nhà ??u t? vào ti?n ?i?n t? luôn có xu h??ng: 

N?u ?ã ki?m ???c l?i nhu?n t? BTC Dominance thì h? s? b?t ??u ?? xô ?i ??u t? v?i các lo?i ti?n khác, ?i?n hình là altcoin.

??ng ngh?a v?i vi?c ?ó, BTC Dominance s? b?t ??u chuy?n ??ng gi?m m?nh m? v? giá, các nhà ??u t? thu l?i ???c khá nhi?u l?i nhu?n t? vi?c chuy?n sang mua altcoin.

Các thông tin v? BTC Dominance
Các thông tin v? BTC Dominance

H?n ch? c?a ch? s? BTC Dominance

Các v?n ?? phát sinh c?a ch? s? th?ng tr? b?t ??u t? v?n hóa th? tr??ng – m?t th??c ?o th??ng ???c s? d?ng trên th? tr??ng chung. V?n hóa th? tr??ng ???c tính = S? l??ng ??ng coin ?ang l?u hành x th? giá c?a nó.

Trên th? tr??ng, th? giá hoàn toàn có th? thao túng. ??c bi?t là các altcoin có biên ?? giao d?ch l?n. ? v?n ?? ngu?n cung, hàng n?m có r?t nhi?u ??t ICO di?n ra. S? l??ng coin phát hành và l?u thông th?t s? trên th? tr??ng là hai v?n ?? hoàn toàn khác nhau. Vi?c xác ??nh gi?a s? l??ng phát hành thêm và l?u hành là v?n ?? c?c k? khó kh?n.

H?n ch? c?a ch? s? BTC Dominance
H?n ch? c?a ch? s? BTC Dominance

T??ng lai c?a BTC Dominance và các chi?n l??c giao d?ch

Hi?n nay, s? th?ng tr? c?a Bitcoin trên th? tr??ng không còn là duy nh?t, mà nó có th? b? c?nh tranh khá kh?c li?t b?i s? phát tri?n c?a h? sinh thái DeFi. Các d? án DeFi v?i mô hình phi t?p trung, có ti?m n?ng r?t l?n thay ??i mô hình tài chính trên toàn c?u.

Bên c?nh ?ó, ??i th? c?a Bitcoin là Ethereum ?ang trong quá trình nâng c?p công ngh? thông minh ETH 2.0 cho phép m? r?ng kh? n?ng t??ng tác gi?a các h? th?ng và các blockchain khác nhau.

Khi giá tr? c?a các ?ng d?ng DeFi này t?ng lên thì giá tr? c?a blockchain Ethereum ??ng ngh?a c?ng t?ng theo. Tr??c s? th?t ?ó, Bitcoin v?n không th? tham gia vào s? t?ng tr??ng ngo?n m?c này và c?nh tranh v?i DeFi trong t??ng lai.

B?n có th? tham kh?o thêm v? cách ??i giá tr? Bitcoin qua bài vi?t: Mua Bitcoin ? ?âu? H??ng d?n cách mua bitcoin b?ng VN? ??n gi?n

T??ng lai c?a BTC Dominance và các chi?n l??c giao d?ch
T??ng lai c?a BTC Dominance và các chi?n l??c giao d?ch

Cách xác ??nh xu h??ng c?a BTC Dominance

B??c 1: B?n vui lòng truy c?p vào ???ng link tradingview.com => Bi?u ?? => Search và thêm indicator Ichimoku vào Chart

B??c 2: Ch? ?? l?i ph?n mây (b? nh?ng thành ph?n không c?n thi?t)

B??c 3: T? màn hình hi?n ra, b?n có th? xác ??nh xem xu h??ng c?a BTCD ?ang t?ng hay gi?m

N?u giá n?m trên Ichimoku Cloud thì BTCD ?ang có xu h??ng t?ng. Và ng??c l?i, n?u BTCD gi?m thì giá s? n?m d??i Ichimoku Cloud. Ho?c n?u tr??ng h?p ?ang không rõ xu h??ng trên th? tr??ng thì giá s? n?m trong Ichimoku Cloud.

Cách xác ??nh xu h??ng c?a BTC Dominance
Cách xác ??nh xu h??ng c?a BTC Dominance

Hi?n nhà cái Casino VN138 ?ang có r?t nhi?u ch??ng trình ?u ?ãi và khuy?n mãi v?i giá tr? siêu kh?ng lên ??n hàng tri?u ??ng dành cho ng??i ch?i m?i ??ng ký tham gia. M?i thông tin chi ti?t có th? tìm hi?u qua ph?n Gi?i thi?u c?a chúng tôi nhé!

V?y là chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 ?ã trang b? cho b?n nh?ng ki?n th?c c?n thi?t v? BTC Dominance tr??c khi b?n có ý ??nh tham gia ??u t? vào th? tr??ng tài chính trong t??ng lai. Hy v?ng nh?ng thông tin có trong bài vi?t này s? th?t s? h?u ích v?i b?n!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!