Bóng lô ?? là gì? Cách b?t bóng lô ?? chu?n xác

Bóng lô ?? là gì?

V?i nh?ng ai m?i ch?i lô ?? ch?c h?n s? không bi?t bóng ?? là nh? th? nào. Trong bài vi?t này, chúng tôi s? gi?i thích cho b?n v? bóng ?? là gì c?ng nh? cách b?t bóng ?? chu?n xác t? nhi?u cao th? ch?i lô ?? hi?n nay.

B?t bóng ?? ???c xem là m?t trong nh?ng ph??ng pháp soi c?u hi?u qu? ???c nhi?u c??c th? áp d?ng. ?? bi?t thêm v? ph??ng pháp này m?i b?n cùng chuyên m?c T?ng h?p Casino VN138 tìm hi?u qua bài vi?t bên d??i nhé.

Bóng ?? là gì?

Bóng ?? là gì?
Bóng ?? là gì?

Bóng ?? là m?t thu?t ng? dùng ?? ch? ch? cách ?ánh ?? ch?i lô d?a trên vi?c “soi bóng” c?a các con s? ?? theo quy ??c. S? quy ??c này ???c nhi?u th? h? cao th? ch?i lô ?? nghiên và ch?ng minh ???c m?i liên h? t??ng quan gi?a chúng v?i nhau. Có nhi?u lo?i bóng ?? khác nhau m?i b?n cùng chúng tôi theo dõi ti?p ph?n bên d??i nhé.

B?n có th? tham kh?o thêm: B?ch th? lô là gì? Cách soi b?ch th? lô mi?n B?c chu?n xác

Có nh?ng lo?i bóng ?? nào?

Có nh?ng lo?i bóng ?? nào?
Có nh?ng lo?i bóng ?? nào?

Bóng âm lô ??

Nh?ng con s? theo quy t?c bóng âm lô ?? nh? sau:

 • Bóng âm c?a 0 là 7
 • Bóng âm c?a 1 là 4
 • Bóng âm c?a 2 là 9
 • Bóng âm c?a 3 là 6
 • Bóng âm c?a 5 là 8

Bóng d??ng lô ??

Bóng d??ng c?a lô ?? g?m nh?ng con s? sau:

 • Bóng d??ng c?a 1 là 6
 • Bóng d??ng c?a 2 là 7
 • Bóng d??ng c?a 3 là 8
 • Bóng d??ng c?a 4 là 9
 • Bóng d??ng c?a 5 là 0

Cách b?t bóng ?? chu?n xác nh?t

Tìm bóng ?? theo gi?i ??c bi?t

Tìm bóng ?? theo gi?i ??c bi?t
Tìm bóng ?? theo gi?i ??c bi?t

Cách b?t bóng ?? theo gi?i ??c bi?t là nh? th? nào? ?ó chính là ng??i ch?i l?y ra hai con s? cu?i cùng c?a gi?i ??c bi?t c?a ngày hôm tr??c r?i tìm bóng âm, d??ng ?ánh cho ngày hôm sau.

VD: Chi?u ngày qua gi?i ??c bi?t c?a ?ài V?nh Long là dãy s? 16495. Thi 2 s? cu?i cùng là 95, b?n l?y bóng d??ng c?a s? 9 là 4 và bóng âm c?a s? 5 là 8. V?y bòng ?? ngày hôm nay s? là 48.

Soi c?u bóng ?? theo gi?i nhì

Soi c?u bóng ?? theo gi?i nhì
Soi c?u bóng ?? theo gi?i nhì

Cách này c?ng t??ng t? nh? gi?i ??c bi?t, b?n c?ng ch?n hai con s? cu?i cùng c?a gi?i nhì và tìm bóng âm d??ng c?a nó gi?ng nh? trên.

Tìm bóng ?? theo gi?i b?y

V?i cách này b?n s? l?y con s? ??u tiên c?a gi?i 7.1 sau ?ó k?t h?p cùng con s? cu?i cùng c?a gi?i 7.4. Sau khi k?t h?p, b?n l?y bóng d??ng và bóng âm c?a s? ?ó ?? nuôi song th? lô ho?c b?ch th? lô. ?ây là cách b?t bóng ?? ???c nhi?u h?n áp d?ng nh?t và cho k?t qu? kh? quan h?n hai cách còn l?i.

Có th? b?n quan tâm: ?? kép l?ch g?m nh?ng con nào? Cách soi ?? kép l?ch chu?n xác

Bóng ?? kép âm là nh?ng con s? nào?

D??i ?ây s? là nh?ng bóng lô ?? kép âm ???c quy ??nh m?i anh em cùng tham kh?o nhé:

 • Kép âm 07 thì hôm sau b?t lô ??p 38, 83, 19 và 91
 • Kép âm 70 thì hôm sau b?t lô ??p 06, 60, 14 và 31
 • Kép âm 14 thì hôm sau b?t lô ??p 89, 98 và 33
 • Kép âm 41 thì hôm sau b?t lô ??p 13, 31, 78 và 87
 • Kép âm 29 thì hôm sau b?t lô ??p 01, 10, 68 và 86
 • Kép âm 92 thì hôm sau b?t lô ??p 12, 21, 26 và 62
 • Kép âm 36 thì hôm sau b?t lô ??p 25, 52 và 88
 • Kép âm 63 thì hôm sau b?t lô ??p 01, 10, 08 và 80
 • Kép âm 58 thì hôm sau b?t lô ??p 22, 77, 08 và 80
 • Kép âm 85 thì hôm sau b?t lô ??p 02, 20, 11 và 66

VN138.com v?a gi?i ?áp cho b?n v? bóng lô ?? là gì và nh?ng cách b?t bóng lô ?? ???c nhi?u ng??i áp d?ng hi?n nay. Hy v?ng nh?ng thông tin mà chúng tôi cung c?p s? mang l?i cho b?n nh?ng con s? may m?n.

N?u b?n mu?n tham gia các trò ch?i cá c??c uy tín thì có th? ??ng ký Casino VN138. T?i ?ây chúng tôi có nhi?u trò ch?i cá c??c g?m ?á gà, th? thao, b?n cá, sòng bài,… Li?n h? qua s? hotline n?u b?n c?n ???c h? tr? nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!