BM Facebook Là Gì? H??ng D?n T?o Tài Kho?n BM Trong 5 Phút

BM Facebook Là Gì?

B?n ?ang mu?n ch?y qu?ng cáo facebook nh?ng l?i không bi?t ph?i b?t ??u t? ?âu? B?n ?ang khá l?n t?n và không hi?u gì v? các khái ni?m BM và BM Facebook?

Không có vi?c gì khó. Ch? s? không ch?u h?c h?i thôi. Hãy ?? Casinovn138.com giúp b?n tr? l?i nh?ng câu h?i này nhé!

BM Facebook Là Gì?

BM là tên vi?t t?t c?a t? Business Manager, d?ch ra ti?ng Vi?t có ngh?a là Trình qu?n lý doanh nghi?p. BM là m?t công c? giúp b?n qu?n lý kinh doanh c?a b?n trên Fanpage, ch?u trách nhi?m qu?n lý tài kho?n qu?ng cáo và các chi?n d?ch qu?ng cáo mà b?n ?ã và ?ang th?c hi?n.

BM có nhi?u lo?i. BM1, BM5 hay BM80 và các lo?i BM khác là tên g?i c?a nh?ng lo?i BM có 1,5 hay 80 tài kho?n qu?ng cáo.

?ây c?ng là m?t trong nhi?u lo?i hình ki?m ti?n MMO. N?u ch?a bi?t MMO là gì, các b?n có th? tham kh?o thêm bài vi?t: MMO Là Gì? H??ng D?n Làm MMO Hi?u Qu? Ngay T?i Nhà

BM Facebook Là Gì?
BM Facebook Là Gì?

H??ng D?n T?o Tài Kho?n BM

M?i m?t tài kho?n BM s? t?o ???c nhi?u tài kho?n qu?ng cáo v?i s? l??ng ph? thu?c vào tài kho?n BM ?ó.

Sau ?ây, Casino VN138 s? h??ng d?n nhanh cho các b?n các b??c ?? t?o tài kho?n BM:

B??c 1. ? ph?n Cài ??t cho doanh nghi?p, b?n ch?n m?c Tài kho?n và ch?n m?c Tài kho?n qu?ng cáo

B??c 1 c?a vi?c t?o Tài Kho?n BM
B??c 1 c?a vi?c t?o Tài Kho?n BM

B??c 2. Sau ?ó, b?n nh?n ch?n Thêm và ch?n ti?p T?o tài kho?n qu?ng cáo m?i

B??c 2 c?a vi?c t?o Tài Kho?n BM
B??c 2 c?a vi?c t?o Tài Kho?n BM

B??c 3. B?n c?n khai báo nh?ng thông tin c?n thi?t ???c yêu c?u.

B??c 3 c?a vi?c t?o Tài Kho?n BM
B??c 3 c?a vi?c t?o Tài Kho?n BM

B??c 4. ?ánh d?u ch?n vào m?c My Business và nh?n T?o là ?ã hoàn t?t quá trình t?o tài kho?n qu?ng cáo trên tài kho?n BM.

B??c 4 c?a vi?c t?o Tài Kho?n BM
B??c 4 c?a vi?c t?o Tài Kho?n BM

B??c 5. Ti?p theo ch?n tài kho?n Facebook Business và c?p cho mình quy?n Truy c?p qu?n tr? cho tài kho?n qu?ng cáo này. V?y là b?n ?ã th?c hi?n xong các thao tác t?o thêm tài kho?n qu?ng cáo r?i ?ó.

T?i sao nên s? d?ng tài kho?n Business?

Nh?ng y?u t? n?i tr?i h?n c?a Business có so v?i b?n l?p Fanpage và ch?y qu?ng cáo b?ng trang cá nhân:

  • Có th? t?o nhi?u tài kho?n qu?ng cáo cùng m?t lúc n?u b?n s? h?u các tài kho?n BM5 tr? lên.
  • Qu?n tr? nhi?u Fanpage cùng lúc. ??c bi?t h?n có th? qu?n tr? c? tài kho?n Instagram t?i ?ây luôn
  • Có th? phân quy?n nhân s? và quy?n qu?n tr? ?úng ng??i, ?úng chuyên môn.
  • Công c? qu?n lý v?i nhi?u ch?c n?ng m?i nh?t, t?t nh?t.
T?i sao nên s? d?ng tài kho?n Business?
T?i sao nên s? d?ng tài kho?n Business?

V?y là chuyên m?c T?ng h?p Casino VN138 ?ã ?úc k?t l?i nh?ng ki?n th?c c? b?n v? BM Facebook và cách t?o BM Facebook m?t cách d? dàng và nhanh chóng ch? v?n v?n trong 5 phút thôi. Hy v?ng là các b?n hi?u và áp d?ng thành công nhé!

Casino VN138 là trang cá c??c online uy tín hàng ??u t?i Vi?t Nam, n?u b?n quân tâm có th? ??ng ký ngay cùng chúng tôi nhé. Chính sách b?o m?t an toàn cho ng??i ch?i.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!