Bài tú l? kh? là gì? H??ng d?n cách ch?i chi ti?t

Bài tú l? kh? là gì mà nghe có v? không quen thu?c l?m ??i v?i các b?n c??c th? m?i v?a ti?p xúc v?i hình th?c cá c??c. Nh?ng b?n không th? ng? t?i r?ng bài tú l? kh? còn có tên g?i là Ti?n Lên Mi?n B?c, m?t lo?i bài ?ã không còn xa l? ??i v?i ng??i Châu Á, ??c bi?t là Vi?t Nam.

?? tìm hi?u thêm bài tú l? kh? có ?i?m gì ??c s?c mà ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng nh? th?, cách ch?i lo?i bài này ra sao? M?i các b?n tìm hi?u ngay bây gi? cùng v?i nhà cái VN138 nhé!

Bài tú l? kh? là gì?

M?t b? bài Tú L? Kh? g?m 52 lá. M?t ván bài s? có t?i thi?u t? 2 ??n t?i ?a 4 ng??i ch?i. ?? b?t ??u ván bài Tú L? Kh?, m?i ng??i s? ???c chia 13 lá bài. Ng??i chi?n th?ng ? l??t ch?i tr??c ho?c h? th?ng ch?n ra ng?u nhiên s? b?t ??u ván bài. 

Bài tú l? kh? là gì?
Bài tú l? kh? là gì?

Các ng??i ch?i còn l?i s? thay phiên ?ánh m?t t?p h?p bài l?n h?n ho?c b? qua l??t không ?ánh. Ng??i b? qua s? b? m?t l??t và ph?i ch? cho ??n vòng ti?p theo m?i ???c ?ánh ti?p. Ván bài Tú L? Kh? k?t thúc khi có m?t ??i th? không còn lá bài nào và tr? thành ng??i chi?n th?ng. 

Sau ?ây chuyên m?c Sòng bài c?a Casino VN138 s? h??ng d?n b?n cách ch?i bài Tú L? Kh? chi ti?t nhé.

H??ng d?n cách ch?i chi ti?t

?? có th? ch?i thành th?o bài Tú L? Kh?, các b?n ph?i n?m ???c quy ??nh dùng bài và nh?ng t?p h?p c?a nó. B? bài Tú L? Kh? s? có 52 lá, trong ?ó con bài quy?n l?c nh?t là s? 2 (hay còn ???c g?i là Heo). Các con còn l?i s?p x?p t? bé ??n l?n g?m  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K và A. V? ch?t s? x?p theo th? t? t? nh? ??n l?n nh? sau g?m Bích, Chu?n, Rô và C?.

H??ng d?n cách ch?i chi ti?t
H??ng d?n cách ch?i chi ti?t

Trong ch?i bài Tú L? Kh? s? có các t?p h?p sau:

  • Rác: Tên g?i ?? ám ch? 1 lá bài l? không k?t h?p ???c cùng nh?ng con bài khác. Ví d? b?n có lá 4, 7, 8, 9 thì 4 là rác (ch? có duy nh?t 1 con 4).
  • ?ôi: 2 lá bài cùng giá tr? và màu s?c (?en ho?c ??). Ví d? 1 lá 5 rô + 5 c? ho?c 1 lá 8 bích + 8 chu?n. 
  • Xám: 3 lá bài có giá tr?  gi?ng nhau. Ví d? 7 c? + 7 rô + 7 bích.
  • T? quý: 4 lá bài b?ng giá tr?. ?ây là t?p h?p quy?n l?c trong bài Tú L? Kh?. 
  • S?nh: Thu?t ng? nói v? 3 lá bài ??ng ch?t có giá tr? liên ti?p. Giá tr? s?nh tính theo th? t?  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A. Lá Heo có th? n?m trong s?nh ví d? JQKA2 ho?c QA2. Nh?ng n?u là A23 hay 234 thì không có giá tr? liên ti?p nên không ???c tính là s?nh. 

Bài vi?t có cùng ch? ?? mà b?n có th? xem thêm: Bài Ph?m là gì? H??ng d?n cách ch?i bài Ph?m chi ti?t cho ng??i m?i

Lu?t ch?n trong ch?i bài Tú L? Kh?

M?i ng??i ph?i ??i ??n l??t ?ánh c?a mình m?i ???c quy?n ch?n bài ng??i ?i tr??c. Tr??ng h?p không có bài ch?n thì s? b? m?t l??t. N?u mu?n ch?n bài 1 ng??i, b?n ph?i có t?p h?p bài ??ng ch?t, cùng s? lá ho?c giá tr? l?n h?n. 

Lu?t ch?n trong ch?i bài Tú L? Kh?
Lu?t ch?n trong ch?i bài Tú L? Kh?

Ví d? ?? b?n d? hi?u v? cách ch?n trong ch?i bài Tú L? Kh?. 

  • Rác: Ng??i tr??c ?ánh 8 c?. B?n có th? dùng 9 c? ch?n nó nh?ng không ch?n ???c 8 bích dù giá tr? l?n h?n. 
  • ?ôi: M?t ?ôi ?en 9 bích và chu?n có th? ch?n ?ôi 8 ?en (8 bích và chu?n). Tuy nhiên không ch?n ???c ?ôi 8 ?? (8 rô và c?).
  • Xám: 9 c? + rô + chu?n ch?n ???c 8 c? + rô +chu?n. Tuy nhiên không ch?n ???c 8 c? + rô + bích. 
  • S?nh: 8910J c? ch?n ???c 78910 c?. Tuy nhiên không ch?n ???c 789 c? hay 78910 bích. 

Tóm l?i 2 t? h?p không ??ng ch?t thì không so sánh ???c. Do ?ó c? 2 không ch?n ???c nhau b?t k? là chúng cùng th? lo?i.

Lá 2 trong bài Tú L? Kh? còn g?i là Heo r?t quy?n l?c. Nó có th? ch?n b?t k? con rác nào và bao g?m c? lá heo có ch?t th?p h?n nó. Ví d? 2 c? cao nh?t ch?n ???c 2 rô, bích và chu?n. ?ôi Heo còn ch?n ???c b?t k? ?ôi nào khác tr? Heo. Nh?ng n?u ?ôi Heo có heo c? thì có th? ch?n ?ôi không có heo c?. 

Lá Heo s? b? T? Quý ch?t. ??c bi?t lá Heo không ???c dùng ?? t?i bài. Do ?ó n?u b?n ?ánh h?t bài mà gi? lá Heo cu?i cùng thì s? b? ph?m lu?t.

Cách tính ?i?m

Cách tính ?i?m
Cách tính ?i?m

Ng??i nào h?t bài ??u tiên s? là ng??i giành chi?n th?ng. Các ??i th? còn l?i d?a theo s? lá bài trên tay ?? tính ?i?m ch?u ph?t ho?c thua ti?n. Ng??i còn h?n 10 lá bài trên tay s? b? ph?t g?p ?ôi. Ng??i gi? Heo và T? Quý thì m?c ph?t tính nh? sau: Heo ?en g?p 3, heo ?? g?p 6 và T? Quý g?p 10.

Hi?n t?i Casino VN138 c?ng ?ang có nhi?u game bài khác nhau b?n có th? ??ng ký và ch?i th? nhé. Chúng tôi ???c nhi?u ng??i ch?i ?á giá là nhà cái uy tín hi?n nay và b?n có th? tham kh?o v? Casino VN138 t?i ?ây: https://casinovn138.com/gioi-thieu

Nhìn chung cách ch?i bài Tú L? Kh? vô cùng ??n gi?n. ?ây c?ng là m?t trò ch?i gi?i trí h?p d?n m?i ??i t??ng t? tr? ??n già. Hy vong các thông tin b? ích trên s? giúp các b?n hi?u rõ h?n v? bài tú l? kh? là gì và cách ch?i bài này có gì khác so v?i bài Ti?n Lên Mi?n Nam. Chúc các b?n may m?n nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!