Bài Tam Cúc là gì? Chi ti?t lu?t ch?i bài Tam Cúc

Bài tam cúc

Tam Cúc là m?t trò ch?i bài dân gian r?t ph? bi?n t?i mi?n B?c r?t ???c ?a chu?ng t?i ?ây. B?i cách ch?i không quá ph?c t?p nh? bài t? tôm hay tá l?. M?c dù v?y, ng??i ch?i c?n n?m rõ lu?t và có m?t chi?n thu?t c? th? ?? giành chi?n th?ng. 

?? giúp b?n hi?u h?n v? môn bài này, d??i ?ây là bài vi?t h??ng d?n chi ti?t cách ch?i bài Tam Cúc c?a chuyên m?c Sòng bài Casino VN138. M?i các b?n cùng theo dõi bài vi?t bên d??i nhé.

Bài Tam Cúc là gì?

Bài Tam Cúc là gì?

Tam Cúc là tên m?t trò ch?i bài dân gian ph? bi?n ? Mi?n B?c Vi?t Nam. Bài Tam Cúc là trò ch?i ???c nhi?u t?ng l?p yêu thích vì lu?t ch?i r?t ??n gi?n. Tuy nhiên, ??i t??ng chính c?a Tam Cúc v?n là ph? n?, vì ?ây là trò ch?i có khá ít bài.

M?t ván bài Tam Cúc thông th??ng s? có 4 ng??i ch?i nh?ng v?n có th? b?t ??u n?u có t? 2 ng??i tr? lên. Và tùy thu?c vào l??ng ng??i ch?i s? b? ?i 1 ho?c 5 quân theo quy ??nh.

B?n có th? tham kh?o thêm n?u ch?a bi?t: Bài Ng?u h?m là gì?

Các quân trong b? bài Tam Cúc

Các quân trong b? bài Tam Cúc

Bài Tam Cúc bao g?m 32 quân bài v?i 16 quân ?en và 16 quân ?? chia ??u theo h? th?ng b? môn c? t??ng theo th? t?: T??ng – S? – T??ng – Xe – Pháo – Mã – T?t.

+ ? (Quân T??ng) v?i hình v? t??ng có c?m c? sau l?ng ng?i gh? có 1 quân duy nh?t, t??ng màu ?? s? g?i là t??ng ông (lá bài m?nh nh?t) còn t??ng màu ?en g?i là t??ng bà. 

+ ? (Quân S?) là hình quan ??i m? cánh chu?n và 1 e bé ??ng khoanh tay phía sau, s? có 2 lá và màu ?? g?i là “S? ?i?u”. 

+ ? (Quân T??ng/ t?nh) là hình con voi có 2 lá bài, màu ?? g?i t??ng h?ng còn ?en g?i là t??ng thâm. 

+ ? (Quân Xe) s? có màu xanh, màu ?? và màu vàng và có 3 quân xe 1 màu. 

+ ? (Quân Pháo) th? hình b?ng hình kh?u pháo và có 2 kh?u pháo cùng màu. 

+ ? (Quân Mã) là hình con ng?a và có 2 ng?a ??ng màu nhau. 

+ ? (Quân T?t) hình ng??i lính c?m ?ao và có s? l??ng 5 quân t?t, t?t ?en là quân bài th?p nh?t trong b?.

Chi ti?t lu?t ch?i bài Tam Cúc

Cách x?p bài Tam Cúc

Cách x?p bài Tam Cúc
Cách x?p bài Tam Cúc

Cách x?p bài Tam Cúc h?p lý là ?i?u t?t y?u b?n nên n?m ?? ch?i bài Tam Cúc giành chi?n th?ng. C? th?:

 • X?p 2 quân bài g?n nhau ?? t?o thành ?ôi nh? xe h?ng và x?p ?ôi pháo ?en.
 • B? 3 s? ???c t?o thành t? 3 quân bài có cùng màu s?c, g?m b? 3 (xe, pháo, mã) hay b? 3 (T??ng, S?, T??ng). Tuy nhiên, l?u ý r?ng b? 3 (t??ng, xe pháo), (s?, t??ng, xe) không tính là b? ba. 
 • N?u b?n có 4 lá bài t?t ??ng màu thì coi là t? t?. 
 • Và có 5 lá bài t?t ??ng màu thì ?ó là ng? t?. 

Cách chia bài Tam Cúc

S? bài chia ph? thu?c vào s? l??ng thành viên tham gia ch?i bài Tam Cúc:

 • 2 ng??i: M?i ng??i 16 lá nh?ng th??ng ít khi ch?i vì c? 2 ??u ?ã bi?t s? quân mà ??i ph??ng ?ang có.
 • 3 ng??i: M?i ng??i nh?n 9 lá bài và các lá bài b? lo?i là t??ng ông, t??ng bà, s? ?en, s? ??, t?t ?en.
 • 4 ng??i: M?i ng??i nh?n 8 lá bài và không có quân nào b? lo?i.

Cách ch?i bài Tam cúc

Cách ch?i bài Tam cúc
Cách ch?i bài Tam cúc

??u tiên b? bài 32 lá s? ???c tr?n th?t k? và m?t ng??i s? ???c ch?n là cái và xoay tua theo vòng. Cái s? ???c chia bài và ?ánh lá ??u tiên. Nh?ng ng??i ch?i ti?p theo s? d?a vào quân bài ??u tiên ?ánh ra ?? ti?p t?c ván bài. 

N?u Cái ?ánh cây l?, ?ôi, b? 3 hay t? t?, ng? quý thì nh?ng ng??i ch?i sau s? ph?i ra các quan bài t??ng ?ng. Theo lu?t, các quân bài ???c ra ??u s? ???c úp xu?ng chi?u. Ng??i g?i bài s? l?t bài ??u tiên và nh?ng ng??i bên c?nh c?ng v?y. Ai có bài l?n nh?t s? ???c th?ng, ng??i nh?n thua s? không c?n ph?i l?t bài. ??c bi?t, ng??i th?ng ? ván tr??c s? g?i Cái ? ván sau.

B?n quan tâm có th? tham kh?o thêm: Bài ch?n là bài gì?

M?c ?? xét m?nh, y?u bài Tam Cúc:

 • B? ?ôi, b? ba cùng lo?i thì quân ?? s? ?n quân ?en. 
 • B? ba là (t??ng, s?, t??ng) s? ?n ???c b? ba (xe, pháo, mã). 
 • N?u ai có t? t? mà công b? bài tr??c khi nhà cái g?i s? chi?n th?ng. 
 •  N?u ai có ng? t? thì s? giành ???c quy?n g?i bài ??u tiên. 

Cách tính ?i?m Tam cúc

D??i ?ây là b?ng tính ?i?m bài Tam Cúc ?? phân ??nh th?ng thua v?i s? ?i?m các k?t ?ôi, ba, ?è ???c tính nh? sau:

X K?t ?ôi K?t Ba K?t T?t ?en/Ng? T?/T? T? T?t ?? ?è T?t ?en
Tây ?ôi 12 ?i?m 18 ?i?m 24 ?i?m 48 ?i?m
Tây Ba 6 ?i?m 9 ?i?m 12 ?i?m 24 ?i?m
Tây T? 4 ?i?m 6 ?i?m 8 ?i?m 16 ?i?m

L?u ý: N?u trong m?t ván bài ai k?t tr??c s? th?ng và ng??i thua s? ph?i l?y s? ?i?m k?t tr? ?i s? cây trên bài. N?u không có k?t thì tính ki?m và ??ng th?i ng??i ch?i s? so bài v?i nhau.

Nh? v?y trên ?ây là t?t c? các thông tin liên quan v? cách ch?i bài Tam Cúc. Hy v?ng v?i nh?ng chia s? t? Casino VN138 giúp b?n n?m b?t ???c cách th?c trò ch?i bài Tam Cúc nh?m mang ??n b?n nh?ng phút giây th? giãn thú v? nhé.

T?i Casino VN138, chúng tôi có nhi?u game bài ??i th??ng khác nhau cho b?n có th? l?a ch?n. Hãy ??ng ký ngay hôm nay ?? nh?n ???c nhi?u ph?n th??ng có giá tr?, liên h? chúng tôi ?? nh?n ???c s? t? v?n t?t nh?t nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!