Bài Ph?m là gì? H??ng d?n cách ch?i bài Ph?m chi ti?t cho ng??i m?i

H??ng d?n cách ch?i bài Ph?m

Ph?m là m?t game bài vô cùng quen thu?c v?i l?i ch?i vô cùng ??c tr?ng và ??c ?áo ???c t? ch?c b?i nhi?u nhà cái tr?c tuy?n hi?n nay. V?y bài ph?m là gì? B?n có tò mò cách ch?i bài ph?m nh? th? nào mà thu hút nhi?u ng??i ch?i ??n v?y không?

Ngay sau ?ây là chia s? c?a Casino VN138 ?? tr? l?i cho câu h?i bài ph?m là gì? C?ng nh? h??ng d?n b?n cách ch?i bài ph?m chi ti?t nh?t. Hãy cùng tìm hi?u và khám phá game bài này cùng chuyên m?c Sòng bài nhé.

Ph?m là gì?

Ph?m là gì?
Ph?m là gì?

Ph?m hay còn g?i là ?ánh Tá l?, trò ch?i s? d?ng b? bài Tây 52 lá. M?i ng??i ch?i ???c chai 9 lá bài và riêng ng??i c?m ch??ng s? ???c c?m 10 lá. V?i l?i ch?i l?t léo và vô cùng h?p d?n. Ng??i ch?i ph?i c? g?ng ?n các quân bài c?a ??i th? và b?c ? n?c ?? t?o thành t?p h?p ph?m. Ván bài k?t thúc khi có ng??i ù, n?u không thì tính ?i?m các lá bài ?? phân ??nh th?ng thua, th??ng th?y t?i sòng bài tr?c tuy?n c?a VN138

Lu?t ch?i Ph?m

Cách ch?i bài Ph?m:

 • M?i ván bài ph?m ph?i có t?i thi?u 2 ng??i và t?i ?a là 4 ng??i.
 • Bao g?m 4 vòng ch?i và b?t ??u t? ng??i c?n ch??ng, v?i m?i vòng ng??i ch?i có th? 1 lá bài t? n?c ho?c trong tay ??i th?.
 • M?t khi lá bài rác b? ?n thì lá bài khác trên bài s? ???c di chuy?n ??n ch? theo chi?u ng??c kim ??ng h? ?? ng??i ch?i xác ??nh ???c s? vòng ch?i.
 • Ng??i ?ánh quân bài cu?i cùng là ng??i có ít rác trên bàn ch?i nh?t.
 • N?u ván bài k?t thúc mà v?n không có ng??i ù thì s? dùng cách tính ?i?m các quân bài ?? tìm ra ng??i th?ng cu?c và ng??i có s? ?i?m ít nh?t s? là ng??i th?ng cu?c, n?u tr??ng h?p ??ng h?ng thì ng??i nào xu?ng bài tr??c s? dành h?ng cao h?n

Cách tính ?i?m các quân bài:

 • Các quân bài t? 2 – 10 có s? ?i?m t??ng ?ng v?i giá tr? trên lá bài
 • Quân bài Át ???c tính 1 ?i?m
 • Quân bài J Q K ???c tính s? ?i?m l?n l??t là 11, 12 ,13.

B?n có th? tham kh?o thêm: Bài tú l? kh? là gì? H??ng d?n cách ch?i chi ti?t

Các thu?t ng? trong bài Ph?m

Các thu?t ng? trong bài Ph?m
Các thu?t ng? trong bài Ph?m
 • Ph?m: B? g?m 3 quân bài tr? lên có cùng ch?t và s? liên ti?p nhau ho?c b? 3 quân bài khác ch?t nh?ng cùng s? ví d? chu?i Bích, Chu?n, Rô, C?.
 • Bài rác: Nh?ng lá l? thì không thu?c bài ph?m.
 • N?c: Các lá bài còn d? sau khi chia cho ng??i ch?i
 • Móm: Ng??i ch? không h? ???c ph?m nào sau khi k?t thúc ván bài.
 • ??n: Ng??i ch?i ?n ch?t c?a ng??i ng?i tr??c b?t k? trong l??t ?ánh c?a ng??i ?ó Ù thì ng??i ch?i ?ánh l??t cu?i ?n ch?t s? b? ??n. Ng??i ?n ch?t sau s? ph?i ??n thay ng??i ?n ch?t tr??c. L?u ý: Ng??i ch?i c?ng b? tính là ??n n?u b? ?n 3 lá bài liên t?c.
 • Tái: Sau khi h? bài và n?u trong bàn có ng??i ?n, các quân bài ?ã ?ánh ra s? ???c chuy?n ch? và b?n ???c phép ?ánh thêm m?t l??t.
 • G?i: ? l??t cu?i, n?u bài rác c?a b?n có th? k?t n?p vào Ph?m c?a nh?ng ng??i ch?i ?ã h? bài thì b?n có th? g?i lá bài rác ?ó ?i. Lá bài ???c g?i ?i s? không b? tính ?i?m khi k?t thúc ván.

H??ng d?n cách ch?i bài ph?m chi ti?t

H??ng d?n cách ch?i bài ph?m chi ti?t
H??ng d?n cách ch?i bài ph?m chi ti?t

Cách ch?i ph?m r?t ??n gi?n, khi b?t ??u ch?i, m?i ng??i ch?i ph?i ??t c??c và chia 9 lá bài, cái chia 10 lá tr??c. T?t c? các th? còn l?i s? ???c ??t ? gi?a bàn. Trò ch?i s? ch?i theo chi?u kim ??ng h? và ng??i ch?i ??u tiên là ng??i có 10 lá bài. Ng??i ch?i ?ó s? ?ánh 1 lá bài rác cho ng??i bên c?nh. Ng??i ?ó s? có hai l?a ch?n:

 1. N?u nó t?o thành m?t nhóm trong b? bài c?a b?n, hãy ?n lá bài.
 2. Không ?n, rút ??thêm 1 lá bài t? N?c.

Có th? b?n s? quan tâm: Sâm l?c là gì? Cách ch?i sâm l?c nh? th? nào?

Ti?p theo, ng??i ch?i ?ó c?ng s? ch?i 1 th? rác t? b? bài mà h? có cho ng??i ch?i ti?p theo. Vòng ti?p t?c nh? v?y cho ??n khi ai ?ó thông báo ù bài. T?t nhiên, ng??i ?ó là ng??i th?ng c??c và nh?n ???c ph?n th??ng.

N?u trò ch?i ?ã ch?i ???c 4 hi?p mà không có ai ?ánh bài ho?c 2 ng??i cùng ch?i m?t ván bài thì t?t c? ph?i h? ph?m hi?n có và g?i bài. Sau ?ó, ti?p t?c và c?ng t?ng s? ?i?m cho các th? b?n có ?? xác ??nh ng??i chi?n th?ng và ng??i thua cu?c.

K?t lu?n

Casino VN138 v?a chia s? cho b?n v? bài ph?m là gì và cách ch?i nh? th? nào. Hy v?ng nh?ng thông tin mà chúng tôi v?a cung c?p s? giúp b?n hi?u h?n v? game bài này. C?m ?n b?n ?ã theo dõi bài vi?t. Chúc b?n s? có nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i nh?t khi ch?i!

Chúng tôi là Casino VN138 m?t trong nh?ng nhà cái cá c??c uy tín hàng ??u hi?n nay. B?n có th? ??ng tham gia ngay ?? nh?n ???c nhi?u ph?n th??ng, trong quá trình ch?i có g?p b?t c? khó kh?n nào hãy liên h? cho Chúng tôi ?? ???c nhân viên h? tr? nhanh nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!