Bài Clow Card là gì? H??ng d?n cách bói bài Clow Card cho ng??i m?i

Bài Clow Card là gì? H??ng d?n cách bói bài Clow Card

B?n ?ã t?ng xem qua b? truy?n Manga Sakura ch?a? Vâng, ?ó chính là ngu?n g?c c?a b? bài Clow Card ???c nhi?u b?n tr? yêu thích. V?y bài Clow có nh?ng nhóm nào, cách bói bài Clow Card có ??n gi?n không?

Ngay trong bài vi?t này, chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 s? tr? l?i cho b?n câu h?i th?c m?c bài Clow Card là gì ??ng th?i h??ng d?n c? th? b?n cách bói bài Clow cho ng??i m?i nhé.

Bài Clow Card là gì?

Bài Clow Card là gì?
Bài Clow Card là gì?

Bài Clow Card ???c t?o nên b?i nguyên tác b? Manga Sakura c?a CLAMP sáng tác. B? bài Clow Card l?y c?m h?ng t? b? tài Tarot. Clow Card ???c x?p vào nhóm c?u trúc Oracle và không b? gò bó vào m?t khuôn kh? nào. Có th? th?y r?ng m?i m?t b? Oracle s? có nh?ng h? th?ng riêng (v? nguyên t?, nguyên lý).

Theo nguyên tác truy?n tranh tr??c khi d?ng thành phim Sakura, Clow Card ch? có 19 lá bài, sau này ???c nhà s?n xu?t MadHouse ??a lên màn ?nh m?i ???c v? thêm thành 52 lá và tr? thành b? bài bói ???c nhi?u ng??i s? d?ng. 

Có th? b?n c?ng quan tâm: Bài Tam Cúc là gì?

H??ng d?n bói bài Clow Card

M?t s? l?u ý ??t câu h?i

M?t s? l?u ý ??t câu h?i
M?t s? l?u ý ??t câu h?i
  • Không nên ??t câu h?i mang tính tr?c nghi?m ví d? “” ho?c “Không”.
  • Nên ??t câu h?i rõ ràng, chi ti?t, n?u ??t nh?ng câu h?i mang tính chung chung, bao quát thì ch? nh?n l?i nh?ng câu tr? l?i t??ng ???ng v?i nó.
  • Không nên ??t câu h?i v? ?i?u ch?a di?n ra ho?c nh?ng vi?c ch?a ch?c ch?n s? x?y ra. Ví d?: “??u t? v? v?n ?? XYZ c?a tôi s? ra sao?” hay “Tôi ?ã ??u t? vào ?úng lúc hay ch?a?”
  • ??t câu h?i mang tính ch? ??ng s? t?t h?n các câu h?i mang tính b? ??ng.
  • M?t ?i?u mà ng??i xem bói bài và c? ng??i bói bài nên nh? là chúng ta t? n?m trong tay s? ph?n c?a mình và t?o nên chính nó ch? các lá bài không th? nào tiên ?oán ???c s? ph?n.

Cách bói bài Clow

Cách bói bài Clow
Cách bói bài Clow

B??c 1: B?n hãy ??t tay trái c?a mình lên c? bài Clow và ch?c ch?n là t?t c? các lá bài ??u úp m?t xu?ng. Sau ?ó, t?p trung ngh? ??n câu h?i mà b?n s? ??a ra. 

B??c 2: Hoàn thành b??c 1, sau ?ó b?n hãy tráo bài b?ng tay trái, cho ??n khi b?n c?m th?y t?t c? các lá bài ?ã ???c xào ??u. M?t l?u ý, n?u b?t k? lá bài nào r?i xu?ng ??t, b?n b?t bu?c ph?i b?t ??u vi?c xào bài l?i t? ??u. 

B??c 3: Xào bài xong, b?n hãy gom t?t c? các lá bài l?i thành c?c bài nh? ban ??u. M?c dù khi xào, b?n ph?i dùng hoàn toàn tay trái ?? th?c hi?n nh?ng v?i b??c này, b?n có th? dùng c? hai tay ?? th?c hi?n.

B??c 4: Bây gi? hãy chia s?p bài mình ra thành 5 s?p (không c?n nh?t thi?t ph?i ??u nhau) b?ng tay trái.

B??c 5: Sau ?ó hãy gom các s?p bài l?i b?ng tay trái, theo th? t? ng?u nhiên mà b?n mu?n.

Sau khi hoàn thành 5 b??c trên, hãy l?p l?i công vi?c này l?n n?a. Hoàn thành, b?n ?ã s?n sàng cho m?t cu?c ??i tho?i gi?a b?n và các lá bài Clow.

Các nhóm b? bài Clow Card

Nhóm ??

04 05 06 12
The Cloud The Create The Dark The Firey
 21 27  30  38
The Light The Mist The Rain The Snow
 40 44  48  49
The Storm The Thunder The Watery The Wave
 50
The Windy

Nhóm L?c

01 08 17 18
The Big The Dream The Glow The Illusion
22 25 29 36
The Little The Maze The Power The Silent
39 41 45 46
The Song The Sweet The Time The Twin
47
The Voice

Nhóm Lam

03 07 10 11
The Change The Dash The Erase The Fight
13 15 16 19
The Float The Fly The Freeze The Jump
28 31 35 37
The Move The Return The Shot The Sleep
43
The Through

Nhóm Tím

00 02 09 14
The Arrow The Bubbles The Earthy The Flower
20 23 24 26
The Libra The Lock The Loop The Mirror
32 33 34 42
The Sand The Shadow The Shield The Sword
51
The Wood

B?n có th? tham kh?o thêm: Bài Catte là gì?

V?y là b?n ?ã hi?u ???c ph?n nào v? bài Clow Card, nhóm c?a b? bài và cách ?? bói bài Clow nh? th? nào r?i ??y. Chúc b?n ch?i thành công v?i môn bài này nhé.

T?i Casino VN138 còn có nhi?u game bài khác nhau cho b?n có th? l?a ch?n v?i t? l? th?ng cao và gi?i th??ng l?n, b?n quan tâm có th? ??ng ký tham gia ngay bây gi?. Liên h? Casino VN138 n?u b?n có nh?ng th?c m?c c?n ???c chúng tôi gi?i ?áp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!