Bài Catte là gì? H??ng d?n cách ?ánh bài Catte cho ng??i m?i

Cách ch?i bài Catte

Bài Catte là gì? B?n ?ã bao gi? th?c m?c v? câu h?i này hay không? Th?t ra, bài Catte chính là bài 6 lá và n?m trong top 2 game ???c ng??i ch?i s? d?ng nhi?u nh?t hi?n nay.

N?u b?n ch?a bi?t gì v? cách ch?i bài Catte ho?c b?n mu?n h?c cách ch?i bài này, thì hãy theo dõi bài vi?t này thông qua ph?n h??ng d?n cách ?ánh bài Catte c?a chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 nhé!

Bài Catte là gì?

Bài Catte là gì?
Bài Catte là gì?

Bài Catte hay còn ???c g?i v?i cái tên bài 6 lá, bài S?c tê, bài c?t tê là m?t trò ch?i ph? bi?n t?i Vi?t Nam. M?i bàn ch?i s? quy ??nh t? 2-5 ng??i, v?i lu?t ch?i c?a trò này thì vô cùng ??n gi?n, b?n ch? c?n suy lu?n logic và áp d?ng m?t s? m?o là có th? d? dàng chi?n th?ng r?i. Có th? nói ?ây là trò ch?i mang ??m b?n s?c dân t?c Vi?t Nam, hi?n nay ng??i ch?i có th? tr?i nghi?m qua hai hình th?c chính, bao g?m:

 • Offline (Truy?n th?ng): Ch?i cùng b?n bè, gia ?ình, ng??i thân…
 • Online (Tr?c tuy?n): Các c?ng game, s?nh bài t?i Vi?t Nam

B?n có th? tham kh?o thêm: Bài Clow Card là gì? H??ng d?n cách bói bài Clow Card cho ng??i m?i

Lu?t ch?i bài Catte

Hi?n nay có nhi?u website ?ánh bài tr?c tuy?n mà b?n hoàn toàn có th? tham gia tr?i nghi?m b?t c? lúc nào, sau ?ây là ph?n h??ng d?n lu?t ch?i c? th? cho các b?n:

B?t ??u ván bài, m?i ng??i s? ???c chia t?ng c?ng là 6 lá. N?u sau khi m? bài mà b?n g?p m?t trong s? các tr??ng h?p sau ?ây thì ???c tính là ?n tr?ng:

 • Có t? quý
 • Có 6 lá cùng ch?t (cùng là Bích, Chu?n , Rô ,C?)
 • Có 6 lá giá tr? nh? h?n 6

L?u ý: n?u có 2 ng??i ch?i cùng t?i tr?ng thì s? ti?n hành xác ??nh ?? m?nh c?a b? bài, bao g?m:

 • T? quý > 6 lá cùng ch?t > 6 lá nh? h?n 6.
 • T? quý to m?nh h?n t? quý nh?
 • B? 6 lá, b? nào có lá bài to h?n thì m?nh h?n
Lu?t ch?i bài Catte
Lu?t ch?i bài Catte

B?t ??u:

Ng??i vòng ch?i s? ?ánh xu?ng 1 lá bài. Ng??i ti?p theo ???c xác ??nh theo chi?u ng??c kim ??ng h? s? có s? l?a ch?n sau ?ây:

 • ?ánh xu?ng bài m?t lá bài cùng ch?t, ?? giá tr? l?n h?n lá bài ng??i v?a ?ánh
 • Úp xu?ng 1 lá bài b?t k?

Vòng ch?i k?t thúc khi t?t c? ng??i ch?i ??u ?ã ?ánh ho?c úp bài

Ng??i ch?i ?ánh xu?ng lá to nh?t vòng ???c gi? l?i và lá bài ?ó ???c tính là lá b?t ??u cho vòng ti?p theo

Qua 4 vòng ??u:

 • Nh?ng ng??i không gi? ???c lá bài nào (không có t?n) s? b? x? thua ngay và d?ng cu?c ch?i (g?c tùng)
 • N?u ch? có m?t ng??i có t?n thì ng??i ?ó s? ???c x? th?ng ngay (th?ng tùng), ván bài k?t thúc
 • N?u nhi?u h?n m?t ng??i có t?n, nh?ng ng??i này s? ti?p t?c ch?i vòng 5 t??ng t? nh? 4 vòng ??u

??n vòng 6:

 • T?t c? m?i ng??i cùng ng?a lá bài trên tay mình
 • Cách tính t?n t??ng t? các vòng tr??c

Ng??i tr?c ti?p còn l?i ? vòng 6 ???c x? th?ng, ván bài k?t thúc và ti?n hành tính ti?n chi?n th?ng.

3 lu?t chính trong bài Catte

3 lu?t chính trong bài Catte
3 lu?t chính trong bài Catte

Lu?t g?c tùng

Lu?t g?c tùng s? bao g?m 2 lo?i chính ?ó là g?c tùng c? bàn và g?c tùng riêng l?, m?i lu?t ??u s? có cách nh?n bi?t và quy t?c c?a nó:

 • G?c tùng c? bàn: Hay còn có tên g?i khác là ch?t tùng, ??i v?i tr??ng h?p này thì khi c? bàn b? g?c tùng mà ch? còn duy nh?t 1 ng??i thì ng??i ?ó s? dành chi?n th?ng. 
 • G?c tùng riêng l?: S? ???c tính trong tr??ng h?p trong ván ch?i mà có 1 ng??i ch?i b? g?c tùng và còn l?i trong s? ?ó ít nh?t có 2 ng??i ch?i tham gia chung thì cách tính ?i?m và t?ng c??c c?a ng??i ch?i th?ng cu?i cùng c?a ván ?ó.

Lu?t ?n tr?ng

Tr??ng h?p ?n tr?ng khi ng??i ch?i ?ó không c?n ?ánh, lúc này hoàn toàn ?u tiên cao nh?t khi game th? có t? quý s? ?n tr?ng, ??ng th?i ng??i ?ó s? ???c nh?n l?y 2 l?n t?ng s? ti?n c??c.

Lu?t lá Ách

??i v?i lu?t lá Ách trong cách ch?i bài Catte s? ???c phân ra thành 2 lo?i th??ng và ph?t cho ng??i ch?i trong ván ??u c? th? nh? sau:

Ph?t:

 • Thi?p lá Ách khi cu?i ván h? th?ng s? phát hi?n ra ng??i ch?i thi?p quân ách.
 • Ph?t ng??i thi?p s? b? tr? ?i (1/10 x c??c x s? lá ách thi?p).
 • Úng lá Ách n?u b? g?c tùng và có quân Ách. Ng??i chi?n th?ng xu ti?n ph?t.
 • Ph?t ng??i g?c tùng, ng??i g?c tùng lúc này s? b? tr? 1/10 s? ti?n c??c nhân s? lá ách thi?p.

Th??ng: ??i v?i nh?ng tr??ng h?p nào không áp d?ng ch?ng, ng??i ?ánh Ách lúc này c?ng thêm 1/10 ti?n c??c. 

Cách tính ?i?m trong trò ch?i Catte

Cách tính ?i?m trong trò ch?i Catte
Cách tính ?i?m trong trò ch?i Catte
 • Ng??i th?ng ván bài s? ?n c?a t?t c? nh?ng ng??i ch?i còn l?i
 • Tr??ng h?p nh?ng ng??i ch?i th?ng tr?ng, m?i ng??i thua b? m?t s? xu b?ng 12 l?n c??c
 •  N?u g?c tùng, ng??i ch?i b? m?t s? xu b?ng 8 l?n c??c
 •  G?c tùng mà bài trên tay v?n còn Ách, ng??i ch?i s? b? ph?t th?i Ách; m?i lá Ách b? ph?t s? xu b?ng 2 l?n c??c
 • Ng??i thua có t?n b? m?t s? c??c b?ng s? lá thua (6 – s? t?n), n?u lá bài vòng 6 là Át s? b? ph?t thêm s? xu b?ng 2 l?n c??c

Có th? b?n c?ng quan tâm: Bài Tam Cúc là gì? Chi ti?t lu?t ch?i bài Tam Cúc

Thông qua thông tin ???c chia s? trên chúng ta có th? bi?t thêm trò ch?i ?ánh bài Catte là gì. ??ng th?, h??ng d?n cách ?ánh bài Catte cho ng??i ch?i m?i. Có th? th?y ?ây là m?t lo?i bài ph? bi?n, b?n nên rèn luy?n thu?n th?c cách ch?i và tìm ki?m nh?ng ??a ?i?m t? ch?c bài Catte ?? tr?i nghi?m và ki?m ti?n hi?u qu?.

T?i Casino VN138 có nhi?u game bài khác nhau cho b?n có th? tha h? l?a ch?n t? Baccarat, R?ng h? cho ??n Tài x?u,… B?n có th? ??ng ký ch?i và nh?n v? nhi?u ph?n th??ng giá tr? cho mình. Liên h? Casino VN138 ?? ???c nhân viên h? tr? t?t nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!