Backgammon là gì? H??ng d?n cách ch?i c? Backgammon

Backgammon là gì?

Backgammon là m?t trong nh?ng trò ch?i c? x?a nh?t th? gi?i, ???c ra ??i v?i l?ch s? h?n 5000 n?m. Do có cách th?c ch?i khá ??n gi?n và d? hi?u nên Backgammon r?t ???c yêu thích trên kh?p th? gi?i.

N?u b?n ?ang tìm hi?u v? Backgammon và cách ch?i trò ch?i này, hãy tham kh?o bài vi?t d??i ?ây c?a chuyên m?c Trò ch?i Casino VN138 ngay bây gi? nhé. 

Backgammon là gì?

Backgammon hay còn ???c g?i là C? tào cáo, là m?t trong nh?ng trò ch?i c? x?a nh?t th? gi?i. Các nhà kh?o c? ?ã khám phá ra b? bàn c? Backgammon ? trong thành ph? c? Burnt thu?c qu?n Sistan – Balochistan c?a Iran, t?c là ít nh?t trò ch?i này ?ã xu?t hi?n trong l?ch s? kho?ng 5000 n?m, chính xác là vào n?m 3000 tr??c Công nguyên

Backgammon là gì?
Backgammon là gì?

Backgammon là trò ch?i dành cho hai ng??i ch?i v?i l?i ch?i c?c k? ??n gi?n. M?i ng??i ch?i có 15 quân c?. Ng??i ch?i c?n ph?i di chuy?n các quân c? xung quanh bàn ?? ??a v? sân ch?i c?a mình, sau ?ó l?y toàn b? chúng ra kh?i bàn. Ng??i chi?n th?ng s? là ng??i ??u tiên thoát h?t các quân c? c?a mình trên bàn c?.

S? b??c di chuy?n nh?ng quân c? s? t??ng ?ng v?i con s? hi?n trên xúc x?c ch?i c?a m?i ng??i ch?i khi h? tung con xúc x?c lên ?? giành l??t ?i, nên có v? nh? trò ch?i này là m?t trò ch?i nghiêng v? v?n may nhi?u h?n. Tuy nhiên, vi?c chi?n th?ng trong Backgammon còn ph? thu?c r?t nhi?u vào chi?n thu?t, kh? n?ng tính toán và phân tích c?a m?i ng??i ch?i m?i có th? t? mình n?m ch?c ???c ph?n th?ng.

M?t b? trò ch?i Backgammon

?? ti?n hành ch?i Backgammon, chúng ta c?n chu?n b? m?t b? trò ch?i bao g?m các thành ph?n sau:

  • M?t bàn ch?i Backgammon
  • 30 quân c? chia làm 2 màu
  • Hai viên xúc x?c
  • M?t kh?i l?p ph??ng nhân ?ôi

Bàn ch?i Backgammon: Th??ng ???c làm b?ng g?, g?m hai m?nh ch? nh?t ghép l?i. Trên bàn c? có 24 hình tam giác h?p ???c g?i là các ?i?m. Các hình tam giác có màu xen k? nhau, ???c chia thành 4 nhóm, m?i nhóm 6 hình tam giác, t?o thành 4 góc trên trên b?ng ch?i.

Cách ch?i m?t ván Backgammon

Cách ch?i m?t ván Backgammon
Cách ch?i m?t ván Backgammon

?? b?t ??u trò ch?i, m?i ng??i ch?i l?n l??t t? gieo m?t viên xúc x?c, ng??i nào có ?i?m s? ? xúc x?c cao h?n s? là ng??i ?i tr??c.

B?n có th? tham kh?o thêm: Cách ch?i c? vây cho ng??i m?i

Tung xúc x?c và di chuy?n quân

? l??t c?a mình, ng??i ch?i b?t ??u b?ng vi?c tung xúc x?c, ??ng th?i tung làm sao cho hai viên xúc x?c r?i xu?ng ? phía bên ph?i c?a b?ng trò ch?i. D?a vào s? ?i?m c?a hai viên xúc x?c, ng??i ch?i ti?n hành di chuy?n các quân c? c?a mình theo quy t?c sau:

  • S? ?i?m c?a viên xúc x?c cho bi?t s? b??c mà quân c? ???c di chuy?n. Quân c? c?a ng??i ch?i di chuy?n v? phía tr??c theo hình móng ng?a, ng??c chi?u kim ??ng h? theo h??ng ?i?m gi?m d?n c?a mình.
  • ?i?m m? ???c hi?u là ?i?m mà t?i ?ó không có hai ho?c nhi?u h?n hai các quân c? c?a ??i ph??ng. Khi di chuy?n m?t quân c?, ng??i ch?i ch? ???c phép ??a nó t?i ?i?m m?.  
  • Hai ?i?m ? hai xúc x?c có th? ???c c?ng vào ho?c tách ra ??c l?p t?o thành 2 b??c di chuy?n khác nhau.

Ví d?: m?t ng??i ch?i tung ???c 6 ?i?m và 4 ?i?m, ng??i ch?i này có th? di chuy?n m?t quân c? 6 b??c ??n ?i?m m? và m?t quân c? khác 4 b??c ?? ??n ?i?m m? khác. Ho?c ng??i ch?i có th? di chuy?n m?t quân c? 10 b??c ?i, mi?n sao ?ích ??n là m?t ?i?m m?.

  • Khi ng??i ch?i xúc x?c ra ???c hai ?i?m gi?ng nhau, ng??i ch?i có th? có g?p ?ôi s? l?n ?i.

Ví d?: ng??i ch?i xúc x?c ???c hai s? 5, ng??i ch?i có th? di chuy?n  c? c?a mình 5 b??c và 4 l?n ho?c k?t h?p chúng l?i ?? có t?ng là 20 b??c. 

Ng??i ch?i di chuy?n làm sao ?? theo ???c các s? ?ã tung lên theo nguyên t?c “càng nhi?u càng t?t“: N?u ch? có m?t s? ch?i ???c, thì ng??i ch?i ph?i ch?i s? ?ó. N?u m?t trong hai s? có th? ch?i ???c nh?ng không ph?i c? hai thì ph?i ch?i s? l?n h?n. N?u không có s? nào có th? ???c ch?i, ng??i ch?i s? b? m?t l??t. 

?á quân và nh?p quân

?á quân và nh?p quân
?á quân và nh?p quân

?á quân: M?t ?i?m m? mà t?i ?ó có m?t quân c? c?a ??i th?, ???c g?i là m?t ?i?m y?u. Khi m?t quân c? di chuy?n ??n ?i?m y?u, quân c? c?a ??i th? s? b? ?á ra và ??t lên thanh ng?n cách. M?t khi b? ??a lên thanh ng?n, các quân c? này s? không th? di chuy?n. “?á quân” chính là chi?n l??c ?? làm gi?m t?c ?? di chuy?n c?a ??i th?. 

Nh?p quân: Khi m?t ng??i ch?i có m?t ho?c nhi?u quân c? trên thanh ng?n, ng??i ch?i ph?i tìm cách ??a chúng l?i v? b?ng nhà c?a ??i th? (ph?n sân c?a ??i th?), ???c g?i là Nh?p quân. ?? ti?n hành nh?p quân, ng??i ch?i c?n ph?i gieo xúc x?c sao cho s? ?i?m s? là s? b??c di chuy?n ?? ??n ???c m?t trong s? trên b?ng nhà c?a ??i th? mà t?i ?ó là m?t ?i?m m?. N?u ng??i ch?i tung xúc x?c vào ?i?m không ph?i ?i?m m?, ng??i ch?i s? b? m?t l??t. 

Ví d?: Ng??i ch?i quân Tr?ng tung ???c 3 ?i?m, ng??i ch?i có th? nh?p quân c?a mình vào ?i?m 22 trên b?ng nhà c?a ??i th? n?u nó là ?i?m m? vì ng??i ch?i di chuy?n quân t? thanh ng?n. 

Có th? b?n c?ng quan tâm: C? Domino là gì? H??ng d?n cách ch?i c? Domino chi ti?t

Ng??i ch?i không ???c c?ng hai ?i?m c?a xúc x?c. Ví d? ng??i ch?i tung ???c 6 ?i?m và 2 ?i?m, thì ch? ???c phép di chuy?n 6 b??c ho?c 2 b??c, thay vì c?ng d?n là 8 b??c. C? hai xúc x?c cùng có ?i?m, ch? ???c l?y 1 trong 2 ?? di chuy?n sao cho phù h?p v?i tình hình th? c? có l?i cho mình.

Ng??i ch?i không th? di chuy?n b?t k? quân nào cho ??n khi toàn b? quân c?a mình r?i kh?i thanh ng?n. N?u ng??i ch?i có th? nh?p quân m?t trong s? các quân c? c?a mình nh?ng ch?a h?t, thì l??t c?a ng??i ch?i ?ó s? k?t thúc. N?u ng??i ch?i ?ã nh?p quân t?t c? các quân c?a mình, thì nh?ng s? ?i?m ch?a dùng có th? dùng ?? di chuy?n quân ti?p theo.

Lo?i quân c?

Lo?i quân c?
Lo?i quân c?

Khi t?t c? các quân c? c?a ng??i ch?i ?ã di chuy?n ??n b?ng nhà c?a mình, ng??i ch?i có th? ti?n hành vi?c lo?i b? các quân c? này, hay còn g?i là lo?i quân. Th?c hi?n b?ng cách gieo xúc x?c ?? xác ??nh s? ?i?m b?ng ?úng ho?c cao h?n ?i?m mà quân c? ?ang n?m trên ?ó theo nguyên t?c ?u tiên nh? sau: 

  • N?u không có quân c? nào có th? b? lo?i b?, ng??i ch?i ph?i ti?n hành m?t b??c di chuy?n h?p l? v?i các quân c? ? ?i?m cao h?n.

Ví d?: Ng??i ch?i xúc x?c ???c 2 ?i?m và 3 ?i?m. Ng??i ch?i ti?n hành lo?i b? các quân c? ? ?i?m 2 và di chuy?n các quân c? ? ?i?m 6 là 3 b??c do ?ó là b??c di chuy?n h?p l?.

  • N?u không có quân c? nào ? v? trí cao h?n có th? di chuy?n h?p l?, ng??i ch?i ti?n hành lo?i b? quân c? ? v? trí cao nh?t.

Ví d?: Ng??i ch?i xúc x?c ???c 3 ?i?m và 6 ?i?m. Ng??i ch?i ti?n hành lo?i b? các quân c? ? v? trí 3 ?i?m. Quân c? ? v? trí cao nh?t là 5, do ?ó không th? di chuy?n 5 b??c ???c n?a. Khi này ng??i ch?i ???c phép lo?i b? các quân c? ? v? trí 5 này.

Hy v?ng qua các thông tin c? b?n mà Casino VN138 ?ã cung c?p trong bài vi?t này s? giúp b?n hi?u thêm v? lo?i hình c? Backgammon là gì và cách ch?i m?t ván Backgammon sao cho hi?u qu? nh?t. 

B?n có th? tham gia nhi?u lo?i c? và trò ch?i cá c??c khác nhau t?i nhà cái Casino VN138. Chúng tôi là m?t trong nh?ng ??a ch? uy tín ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n hi?n nay. Liên h? Casino VN138 ?? ???c nhân viên h??ng d?n b?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!