Auto tune là gì? Dùng Auto tune có c?i thi?n gi?ng hay không?

Auto tune là gì? Dùng Auto tune có c?i thi?n gi?ng hay không?

Auto tune là m?t thi?t b? ?i?u ch?nh âm thanh giúp thay ??i ???c ?? cao c?a gi?ng hát. Nh? vào các thi?t b? này mà gi?ng hát c?a các ca s?, th?n t??ng còn thi?u sót c?ng có th? tr? nên hoàn h?o. V?y b?n ?ã bi?t ???c Auto tune là gì? Công c? th?n thánh bi?n ??i tone gi?ng này có gì hay?

Bài vi?t d??i ?ây s? giúp b?n bi?t thêm v? công c? Auto tune là gì và có vai trò ch?c n?ng gì trong l?nh v?c ngh? thu?t. Cùng Casino VN138 tìm hi?u ngay nhé.

Auto tune – ?óng tune là gì?

Auto tune – ?óng tune là gì?

?óng Tune” là cách g?i vui mà gi?i tr? n??c ta hi?n nay hay dùng ?? ch? vi?c ngh? s? s? d?ng hi?u ?ng Auto-Tune trong các s?n ph?m c?a mình.

Auto tune ???c bi?t ??n là m?t ph?n m?m âm thanh tích h?p (VST) vào nh?ng ph?n m?m thu âm, qu?n lý âm thanh và ch?nh nh?c. Khi phát hi?n gi?ng hát b? sai, gi?ng y?u, gi?ng h?i cao,… Nó s? t? ??ng ?i?u ch?nh gi?ng hát v? ?úng v?i n?t nh?c c?a ca khúc ?ó. Auto Tune th??ng ???c dùng trong thu âm, Livestream ho?c cài ??t ?? s? d?ng hát karaoke thông qua k?t n?i v?i máy tính.

Cách th?c ho?t ??ng

Cách th?c ho?t ??ng

Tr??c khi hát, ng??i dùng ph?i l?a ch?n h?p âm chu?n c?a ca khúc. Quá trình này khi?n gi?ng hát c?a b?n tr? nên uy?n chuy?n, m?m m?i, nh? nhàng và tr? nên hoàn h?o h?n. Chu?n v?i h?p âm g?c ???c ??a ra.

Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng s? hát hay khi dùng Auto tune. N?u nh? gi?ng hát c?a b?n khác bi?t h?n v?i h?p âm g?c thì Auto tune s? không tìm ra và ch?nh l?i v? ?úng n?t nh?c ???c. Khi ?ó khi?n gi?ng hát c?a b?n khó nghe h?n r?t nhi?u l?n.

Auto tune th??ng ???c các nhà s?n xu?t s? d?ng ?? ch?nh s?a l?i tone gi?ng c?a ca s? sao cho l?i hát kh?p v?i giai ?i?u ban ??u ???c ??t ra, khi?n bài hát tr? nên hoàn h?o h?n.

Nh?ng ch?c n?ng thông d?ng

Nh?ng ch?c n?ng thông d?ng
  • Input Type: Ch?c n?ng này giúp b?n l?a ch?n ki?u âm thanh d? ??nh mu?n ch?nh s?a và ???c Auto tune nh?n bi?t chính xác h?n
  • Scale: Ch?c n?ng này b?n có th? dùng ?? l?a ch?n nh?ng lo?i th??c ?o.
  • Key: Ch?c n?ng này cho phép b?n xác ??nh ?? cao và n?t ??u tiên trong th??c ?o. V?i tiêu chu?n thông th??ng n?i A3 = 440Hz làm chu?n.
  • Tracking: Auto tune s? xác ??nh cao ?? c?a âm thanh nh? vào m?t kho?ng th?i gian l?p l?i c?a t?n s? ?ó. Tracking s? cho b?n bi?t ???c có t?t c? bao nhiêu thay ??i ???c phép trong m?t kho?ng th?i gian nào ?ó và giúp cho Auto tune nh?n ra ???c d? dàng h?n.
  • Remove: Dùng ?? lo?i b? nh?ng n?t nh?c ???c b?n ?ánh d?u tr??c ?ó ra kh?i th??c ?o.
  • Return speed: Dùng ?? ?i?u ch?nh th?i gian Auto tune thay ??i ???c ?i?u ch?nh trên ??n v? millisecond. N?u thông s? càng l?n thì th?i gian s? ???c di?n ra càng ch?m.

B?n có th? tìm hi?u th?c t? ?o t?ng c??ng VR là gì thông qua bài vi?t Th?c t? ?o t?ng c??ng là gì? ?ng d?ng c?a th?c t? ?o t?ng c??ng

Dùng Auto tune có c?i thi?n gi?ng hay không

S? d?ng Auto tune không ch? ch?nh s?a ???c nh?ng góc c?nh âm thanh dù ch? là nh?ng con s? nh? nh?t mà còn giúp tone gi?ng c?a ng??i hát ???c giao ??ng m?t cách hoàn h?o nh?t. 

Dùng Auto tune có c?i thi?n gi?ng hay không

Tr? l?i cho câu h?i trên “Dùng Auto tune có c?i thi?n gi?ng hay không” thì ch?c n?ng Auto tune ch? ho?t ??ng khi ???c trang b? trên các thi?t b? thu âm và ch?nh s?a. Khi s? d?ng Auto tune s? giúp b?n thay ??i tone gi?ng t?m th?i. Còn vi?c dùng Auto tune ?? c?i thi?n gi?ng th?t c?a b?n là ?i?u không th?. 

Tuy nhiên, hi?n nay công c? Auto tune ?ã ???c trang b? trên h?u h?t các ?ng d?ng thi?t b? livestream giúp b?n tho?i mái phô tr??ng gi?ng hát mà không ng?i khuy?t ?i?m nhé.

Qua nh?ng thông tin chia s? v? Auto-tune là gì, n?u b?n v?n còn th?c m?c thì hãy Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp chi ti?t nh?t nhé.

Bài vi?t ???c t?ng h?p b?i chuyên m?c T?ng h?p c? Casino VN138. Thông qua bài vi?t mong r?ng s? ph?n nào tr? l?i giúp b?n câu h?i Auto tune là gì? Và khi dùng Auto tune có c?i thi?n gi?ng nguyên b?n c?a b?n hay không. Hy v?ng nh?ng chia s? c?a chúng tôi mang l?i h?u ích cho b?n. Chúc b?n may m?n và thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!