H??ng d?n cài ??t Auto Click trên iOS c?c ??n gi?n

H??ng d?n cài ??t Auto Click trên iOS c?c ??n gi?n

Auto Click là m?t tính n?ng khá ti?n d?ng v?i nh?ng ai ?ang dùng các thi?t b? thu?c h? ?i?u hành iOS. Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? h??ng d?n s? d?ng ph?n m?m Auto Click trên iOS c?c ??n gi?n.

V?i tính n?ng này ng??i dùng các thi?t b? nh? iPhone, iPad s? ???c ti?t ki?m ???c kha khá th?i gian cho các thao tác trên màn hình. Các cài ??t và s? d?ng nh? th? nào m?i b?n cùng xem bài vi?t d??i ?ây c?a nhà cái Casino VN138 nhé.

Auto Click là gì?

Auto Click là gì?
Auto Click là gì?

Auto Click là tính n?ng t? ??ng click chu?t có trên các dòng ?i?n tho?i iPhone và iPad giúp ng??i dùng ti?t ki?m th?i gian s? d?ng chu?t c?ng nh? thao tác nh?n có tính ch?t l?p ?i l?p l?i trên máy tính và ?i?n tho?i. 

Tính n?ng này th??ng ???c các game th? s? d?ng ?? gi?m thi?u tình tr?ng h?i ch?ng ?ng c? tay. Vi?c cài ??t và s? d?ng Auto Click khá ??n gi?n và khá d? dàng ho?t ??ng cùng v?i các ch??ng trình ph?n m?m trên máy tính ch?y vào th?i ?i?m ?ó.

L?i ích c?a vi?c s? d?ng Auto Click là gì?

L?i ích c?a vi?c s? d?ng Auto Click là gì?
L?i ích c?a vi?c s? d?ng Auto Click là gì?

N?u ph?i ch?i game th??ng xuyên trên ?i?n tho?i thì Auto Click r?t giúp ích cho b?n. Tính n?ng này giúp mô ph?ng thao tác nh?p chu?t giúp các ngón tay c?a b?n ???c th? giãn h?n. T? ?ó tránh vi?c m?i tay khi ch?i game.

B?n quan tâm có th? xem thêm: Top 7 game Naruto mobile hay nh?t trên ?i?n tho?i

H??ng d?n cài ??t và s? d?ng Auto Click

B??c 1: B?n vào ph?n Cài ??t => Ch?n Tr? n?ng => Ch?n ?i?u khi?n công t?c => Ch?n Công t?c.

B??c 2: Ti?p t?c nh?n vào m?c Thêm công t?c m?i => Ch?n Màn hình => Ti?p nh?n ch?n Toàn màn hình.

B??c 3: Ti?p ??n ch?n m?c Ch?m, sau ?ó chuy?n ra l?i màn hình Công t?c ? Ti?p theo nh?n Quay l?i ? góc trên bên trái ?? quay l?i màn hình ?i?u khi?n công t?c ? Ch?n vào m?c Công th?c

Ti?p theo nh?n T?o công th?c m?i => ??t tên cho công th?c là Auto Click và nh?n ch?n Ch? ??nh công t?c.

B??c 4: Sau ?ó ch?n Toàn màn hình => Ch?n ti?p m?c C? ch? tùy ch?nh => T?i ?ây b?n s? vu?t, nh?n ho?c t?o b?t kì c? ch? mà b?n mong mu?n, sau ?ó nh?n L?u.

B??c 5: ??n b??c này hãy b?t g?t công t?c b?t th?i gian ch? ? m?c 1200 giây => Quay l?i m?c Công th?c, ch?n Kh?i ch?y công th?c => Nh?n vào tên công th?c Auto Click.

B??c 6: B?n quay l?i m?c ?i?u khi?n công t?c => Lúc này t?i m?c th?i gian quét t? ??ng, b?n ch?n 1 giây.

B??c 7: Hãy t?t ?i m?c T?m d?ng ? m?c ??u tiên => Nh?n l?p l?i và ??i thành 10.

B??c 8: Sau ?ó, b?t ch? ?? L?p l?i di chuy?n và ch?nh thành 0,03 giây.

B??c 9: Ti?p ??n, b?n b?t các ch? ?? theo nh? hình d??i ?ây.

B??c 10: T?i m?c Con tr? tr??t => B?n ch?n chính xác và thay ??i t?c ?? thành 120 => Sau ?ó quay l?i m?c Tr? n?ng và ch?n vào Phím t?t ? n?ng ? cu?i trang.

B??c 11: ??n b??c này ch?n ?i?u khi?n công t?c => Sau ?ó vào m?t ?ng d?ng b?t k? và nh?n nút ngu?n 3 l?n ?? b?t phím t?t tr? n?ng => Ch?n vào ?i?u khi?n công t?c và ch?c n?ng Auto Click s? t? ??ng th?c hi?n c? ch? mình ?ã thi?t l?p. Nh? v?y là b?n ?ã hoàn thành cài ??t ch?c n?ng Auto Click r?i ??y.

Trên ?ây là bài vi?t H??ng d?n s? d?ng ph?n m?m Auto Click trên iOS c?c ??n gi?n mà chuyên m?c Trò ch?i c?a Nhà cái Casino VN138 mu?n g?i ??n b?n. Chúc b?n cài ??t thành công nhé.

Chia s? thêm cho b?n: Nh?n code Luffy Gear 4 – Khó Báu Huy?n Tho?i m?i nh?t n?m 2022

B?n hãy ??ng ký thành viên Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n quà h?p d?n nhé. Chúng tôi là trang cá c??c và trò ch?i game hàng ??u hi?n nay v?i ?i?u kho?n ??ch v? và chính sách rõ. Nên b?n có th? yên tâm khi ??ng ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!