Asia Gaming là gì? Asia Gaming là nhà cái m?nh nh? th? nào?

Asia Gaming là gì?

Asia Gaming là m?t cái tên khá n?i ti?ng trong c?ng ??ng c??c th? trong nh?ng n?m tr? l?i ?ây. N?u b?n là m?t thành viên m?i ch?i cá c??c và ch?a bi?t ??n Asia Gaming là gì? Hãy cùng theo dõi bài vi?t bên d??i.

Cái tên Asia Gaming trong danh sách các ??n v? ??i tác chi?n l??c c?a nhà cái ??u ?em l?i s? tin t??ng tuy?t ??i v?i ng??i ch?i. T?i sao v?y? Cùng chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 tìm hi?u rõ h?n v? Asia Gaming ? ph?n k? ti?p d??i ?ây b?n nhé.

Gi?i thi?u khái quát v? Asia Gaming

Asia Gaming là gì?

Asia Gaming là gì?
Asia Gaming là gì?

Dành cho nh?ng b?n ch?a bi?t Asia Gaming là gì. Asia Gaming là m?t công ty cung c?p các s?n ph?m trò ch?i online cho các ??i tác cá c??c. Hi?n ??n v? này ?ang là ??i tác chi?n l??c s?n xu?t các trò ch?i cho các nhà cái hàng ??u châu Á hi?n nay.

L?ch s? thành l?p

L?ch s? thành l?p
L?ch s? thành l?p

Asia Gaming ???c thành l?p t? n?m 2002, có tr? s? công ty ??t t?i thành ph? Makati mi?n Nam Philippines. ?ây là m?t trong s? ít công ty có s? xu?t hi?n lâu ??i và có m?t ??ng góp nh?t ??nh cho ngành game cá c??c tr?c tuy?n t?i Philippines.

Nh?ng trò ch?i ???c nhi?u ng??i yêu thích khi ??ng ký tham gia Asia Gaming ?ó chính là Squeeze Baccarat, Interactive Bid Baccarat, VIP Private Room, Pre-Dealing 6 Cards… ?ây c?ng là nhà cái ???c chính Chính ph? Philippines c?p ??ng th?i hai gi?y phép PAGCOR và First Cagayan nên b?n có yên tâm khi ch?i cá c??c t?i ?ây.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Top 10 sòng b?c n?i ti?ng t?i Thành Ph? H? Chí Minh

Các s?n ph?m cá c??c

Ngoài nh?ng game ???c nhi?u ng??i ch?i ???c chúng tôi k? trên thì Asia Gaming còn cung c?p nhi?u lo?i hình cá c??c khác nhau. Trong ?ó có 3 nhóm trò ch?i cá c??c chính bao g?m nh? sau:

Live Casino

Live Casino
Live Casino

Live Casino là hình th?c ng??i ch?i có th? t??ng tác v?i Dealer th?t t?i sòng bài nh?ng qua tr?c tuy?n. ?ây là hình th?c ch?i cá c??c khá thú v? ???c nhi?u ng??i l?a ch?n, v?i tr?i nghi?m m?i m? và ng??i ch?i có th? ch?i t?i b?t k? ?âu mi?n là có k?t n?i internet. 4 s?nh làm nên tên tu?i c?a Asia Gaming ?ó chính là:

 • AGIN: Baccarat, Sicbo, Baccarat c? ?i?n, 25s,… B?n có th? ch?i b?t k? lúc nào và không b? gi?i h?n th?i gian ch?i.
 • ACQ: Baccarat, Sicbo, Roulette, R?ng H?.
 • AG Euro: ???c d?n d?t b?i nh?ng Dealer là các cô gái Tây xinh ??p, ?ây là s?nh r?t ???c anh em l?a ch?n.
 • VJ Hall: ?ây là s?nh t??ng tác ng??i dùng qua livestream tr?c tuy?n.

EGames

EGames
EGames

Các trò ch?i EGames t?i Asia Gaming c?ng ???c r?t nhi?u ng??i l?a ch?n. Hi?n t?i nhà cái này ?ã phát hành ???c h?n 100 trò ch?i EGames khác nhau ???c chia làm 3 th? lo?i chính:

 • Slot ??i th??ng
 • Poker video
 • Game bài ch?i

Th? thao

Cá c??c th? thao c?ng là m?t lo?i hình không th? thi?u t?i Asia Gaming. Nhà cái cung c?p nhi?u t? l? kèo khác nhau cho ng??i ch?i có th? thao h? ch?n l?a. Nh?ng tr?n c?u ??nh cao trên th? gi?i hàng ngày v?n ???c c?p nh?t t?i Asia Gaming.

Asia Gaming là nhà cái m?nh nh? th? nào?

Ph?m vi ho?t ??ng

Ph?m vi ho?t ??ng
Ph?m vi ho?t ??ng Asia Gaming

Không ch? có s?c ?nh h??ng m?nh m? t?i th? tr??ng cá c??c online Philippines mà Asia Gaming còn m? r?ng sang kh?p các khu v?c châu Á và r?i rác trên toàn th? gi?i. Bên c?nh nh?ng trang cá c??c tr?c tuy?n thì Asia Gaming còn có nh?ng sòng b?c tr?c ti?p cho ng??i ch?i tr?i nghi?m t?i Philippines.

H?n th? n?a, ??n v? này còn h?p tác v?i các khách s?n 5 sao và resort n?i ti?ng cung c?p các lo?i hình gi?i trí. B?y nhiêu ?ó thôi c?ng ?ã ?? th?y nhà cái này có ti?m l?c tài chính kh?ng c? nào.

??i tác chi?n l??c hàng ??u

??i tác chi?n l??c hàng ??u
??i tác chi?n l??c hàng ??u

Bên c?nh là nhà cái cung c?p các trò ch?i cá c??c ra, Asia Gaming còn liên k?t v?i nhi?u nhà cái tr?c tuy?n khác trên th? tr??ng hi?n nay nh?m cung c?p cho th? tr??ng nh?ng s?n ph?m gi?i trí ch?t l??ng nh?t. Danh sách ??i tác c?a Asia Gaming tiêu bi?u nh?:

 • Casino VN138
 • Win365
 • W88
 • Fun88
 • Nhà cái KU Casino
 • Sbobet,…

Tr?i nghi?m ng??i dùng

Nh?ng s?n ph?m, trò ch?i cá c??c ???c Asia Gaming cung c?p luôn có t?c ?? nhanh, d? dùng, ?n ??nh, và m??t mà. Hi?n ??n v? ?ang cung c?p các trò ch?i cá c??c trên c? hai n?n t?ng ?ó chính là web và ?ng d?ng di ??ng cho ng??i dùng tr?i nghi?m t?t nh?t.

Casino VN138 v?a g?i ??n b?n nh?ng thông tin v? Asia Gaming là gì? Cùng nh?ng thông tin m?i nh?t v? nhà cái này ???c chúng tôi c?p nh?t. Hy v?ng nh?ng thông tin trên s? mang l?i nh?ng ki?n th?c b? ích cho b?n.

Tr?i nghi?m ngay nh?ng game cá c??c h?p d?n t?i nhà cái Casino VN138 b?n nhé. V?i chính sách b?o m?t cùng h? th?ng thông tin an toàn, ng??i ch?i có th? yên tâm tr?i nghi?m nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!