B?t mí các App livestream ki?m ti?n cho các game th?

B?t mí các App livestream ki?m ti?n cho các game th?

Tr? thành m?t streamer n?i ti?ng ???c nhi?u ng??i m?n m? v?a ???c th?a mãn ?am mê mà còn mang l?i ngu?n thu nh?p l?n là ?i?u b?t k? streamer nào c?ng h?ng mong ??c. ?? ?óng góp m?t ph?n nh? trong vi?c bi?n gi?c m? c?a b?n thành hi?n th?c. Chúng tôi s? gi?i thi?u ??n các b?n danh sách các app livestream ki?m ti?n ph? bi?n nh?t hi?n nay.

Bài vi?t c?a Casino VN138 chia s? ??n c?ng ??ng streamer m?t s? app livestream ki?m ti?n mà b?n có th? th? s?c trong t??ng lai. V?a ki?m ???c ti?n v?a th?a mãn ?am mê thì còn gì b?ng b?n nh?.

Bigo Live

Bigo Live
Bigo Live

Bigo Live là app livestream hot nh?t hi?n nay v?i nh?ng tính n?ng ??n gi?n, ch? ?? ?a d?ng không ch? riêng v? game. Bigo live cho phép b?n phát sóng tr?c ti?p nh?ng kho?nh kh?c ??c bi?t c?a mình và k?t b?n t? kh?p n?i trên th? gi?i. C?ng nh? hàng tri?u ng??i khác ?ang stream trên n?n t?ng này, ch? c?n b?n có tài n?ng – dù là ch?i game, ca hát, nh?y múa, ?n u?ng, di?n hài,… ??u có th? tìm ???c thành công thu hút s? ???c s? chú ý t? ng??i xem và thu v? m?t kho?n ti?n nh?t ??nh.

Có th? b?n c?ng quan tâm: T?ng h?p các game 1 ch?i Y8 hay nh?t

Bigo Live hi?n ?ang có m?t ? h?n 150 qu?c gia và h?n 400 tri?u l??t t?i v? và là m?t trong nh?ng app livestream ki?m ti?n ???c yêu thích nh?t hi?n nay.

Nonolive

Nonolive
Nonolive

Trong danh sách nh?ng app livestream ki?m ti?n hi?n nay không th? thi?u cái tên Nonolive, m?t ?ng d?ng ??n t? Hong Kong, Trung Qu?c. ?ây là n?i quy t? c?a hàng streamer ??c quy?n v?i các hotgirl và game th? n?i ti?ng hàng ??u.

???c xây d?ng tính n?ng n?i b?t v?i kh? n?ng t??ng tác th?i gian tr?c tuy?n và chia s? c?m xúc v?i m?i ng??i trong phòng live. M?t ?i?m ??c bi?t t?i ?ây, là các streamer ???c ký h?p ??ng ??c quy?n trong m?t th?i h?n nh?t ??nh ??ng ngh?a v?i vi?c b?n không th? xem idol c?a mình qua các kênh livestream khác. Do ?ó chi?t kh?u mà các streamer nh?n ???c t?i ?ây th??ng cao h?n m?t s? app khác.

Nimo TV

Nimo TV
Nimo TV

Nimo TV là app livestream ki?m ti?n chuyên dành cho các t?a game hot trên toàn c?u nh? Liên Quân Mobile, PUBG, GTA 5 ,PUBG Mobile, Liên Minh Huy?n Tho?i, Minecraft, Mini World, Free Fire, và nhi?u PC game thú v? khác. N?u b?n là m?t game th? “ch?c tay” thì n?i ?ây là s? l?a ch?n phù h?p nh?t. 

V?i s? thành công nh? ngày hôm nay không th? không k? ??n Refunds teams, dàn streamer n?i ti?ng nh? ?? Mixi, Rambo, B? Bim, Sena Meta, Quang Ng?c Trinh(QNT), Misthy, Mimosa, Snake, Dev Nguyên và Nhím,… ???c bi?t, hi?n t?i Nimo TV là m?t trong nh?ng nhà tài tr? th??ng xuyên h?p tác v?i các nhà phát hành ?? phát tr?c ti?p các gi?i eSports t?m c? khu v?c l?n th? gi?i.

B?n có th? xem thêm: Top 7 Game b?n súng 3D Offline hay nh?t n?m 2022

Hakuna

Hakuna
Hakuna

Hakuna là m?t ?ng d?ng livestream t??ng tác, n?i m?i ng??i có  th? g?p g? giao l?u v?i nhau qua các kênh stream. ?ây ???c xem là n?n t?ng d? dàng s? d?ng và thu nh?p c?a b?n ??n t? ph?n th??ng c?a nh?ng ng??i xem.

?ây là m?t ?ng d?ng hoàn h?o v?a giúp b?n tr? thành streamer mà còn giúp b?n có c? h?i g?p g? nh?ng ng??i có cùng khát v?ng nh? mình.

Uplive

Uplive
Uplive

Cái tên ???c nh?c ??n cu?i cùng trong danh sách ngày hôm nay chính là Uplive, là m?t app live stream ki?m ti?n, k?t n?i và t??ng tác v?i m?i ng??i. T?i ?ây không gi?i h?n n?i dung b?n mu?n truy?n t?i t? ca nh?c, nh?y múa, trò chuy?n, ch?i game và c? livestream ?o m?t tính n?ng ??c bi?t giúp b?n có th? t?o ra m?t nhân v?t ?o t? A ??n Z ch? c?n m?t vài thao tác. 

Ngoài vi?c t?o hình nhân v?t b?n còn có th? thi?t k? cho mình m?t b?i c?nh tùy theo ý thích. Khi s? d?ng nhân v?t này ?? livestream, các ??ng tác nháy m?t, b?u môi hay lè l??i c?a b?n ??u s? ???c chuy?n lên khuôn m?t c?a nhân v?t ?o. ?ây là m?t ?i?m tuy?t v?i mà Uplive mang ??n cho m?t s? streamer không mu?n ti?t l? danh tính th?t, ?nh h??ng ??n ??i s?ng cá nhân ho?c t? ti v?i nhan s?c c?a mình.

B?n có th? tham kh?o thêm: Top nh?ng Pokemon m?nh nh?t t? tr??c ??n nay

Trên ?ây là danh sách 5 app livestream ki?m ti?n ph? bi?n nh?t hi?n nay mà chuyên m?c Trò ch?i c?a Casino VN138 mu?n gi?i thi?u ??n các b?n. Thông qua nh?ng thông tin trên, chúng tôi tin r?ng b?n s? tìm cho mình m?t ?ng d?ng phù h?p và thành công trên con ???ng tr? thành m?t streamer l?n trong t??ng lai.

??ng ký tham gia Casino VN138 ?? có c? tr?i nghi?m các trò ch?i game h?p d?n và nh?n nhi?u ph?n th??ng h?p d?n. Liên h? chúng tôi n?u b?n c?n ???c t? v?n và h? tr? qua s? hotline nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!