Top 5 app ch?i ch?ng khoán ?o cho ng??i m?i

Top 5 app ch?i ch?ng khoán ?o cho ng??i m?i

T?p ch?i ch?ng khoán ?o trên các ?ng d?ng là cách có thêm kinh nghi?m ?? ??u t? ch?ng khoán th?t. Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? gi?i thi?u ??n b?n Top 5 app ch?i ch?ng khoán ?o mi?n phí ???c nhi?u h?c ch?i ch?ng khoán l?a ch?n.

Các ?ng d?ng d??i ?ây ???c thi?t k? t??ng t? nh? b?n ?ang ??u t? ch?ng khoán th?t t? cách ??t l?nh, kh?p l?nh cho ??n s? ti?n l?i l? nh? th? nào. Hãy cùng xem ?ó là các App nào qua bài vi?t bên d??i c?a nhà cái Casinovn138.com nhé.

Stock123

Stock123
Stock123

App ch?i ch?ng khoán ?o ??u tiên mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n b?n ?ó là Stock123. ?ây là m?t ?ng d?ng ch?i ch?ng khoán ?o hàng ??u t?i Vi?t Nam ???c nhi?u ng??i l?a ch?n v?i hàng tr?m nghìn l??t t?i v?. ?ng d?ng ???c ???c phát tri?n b?i Pinetree Securities c?a t?p ?oàn Hanwha Hàn Qu?c, r?t thích h?p cho nh?ng nhà ??u t? m?i t?p tham gia vào th? tr??ng ch?ng khoán.

M?c dù là App ch?ng khoán ?o nh?ng Stock123 có thi?t k? chân th?t nh? khi b?n ?ang ch?i ch?ng khoán th?t. Giao di?n ?ng d?ng ??p m?t, ??n gi?n d? s? d?ng, b?n có th? ??ng ký tài kho?n và th?c hành ??u t? ngay v?i s? ti?n ?o mà ?ng d?ng cung c?p. Tr?i nghi?m Stock123 s? giúp b?n tr?i nghi?m mua và bán c? phi?u, kinh nghi?m ch?t l?i, c?t l? th?t s? ch? v?i ti?n ?o. Không còn b? ng? khi b??c vào th? tr??ng ??u t? th?t.

Vstock

Vstock
Vstock

App h?c ch?i ch?ng khoán mi?n phí ti?p theo mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n b?n ?ó chính là Vstock. ?ây là m?t ?ng d?ng h?c ch?i ch?ng khoán giúp b?n tra c?u ??y ?? b?ng giá ch?ng khoán c?a các sàn Hose, HNX, Upcom, th? tr??ng phái sinh ho?c th? tr??ng ch?ng quy?n m?t cách ??y ??. Và c?ng nh? các ch? s? Vnindex, HNX30, VN30 m?t cách chi ti?t.

?i?m c?ng c?a Vstock ?ó chính là kh? n?ng bi?u di?n d? li?u v?i các ?? th? Intraday ho?c l?ch s? ?? ng??i dùng d? quan sát h?n, v?i giao di?n b?ng ?i?n thông minh và t?c ?? nh?y ch? s? cao, x? lý nhanh chóng d? li?u. T? ?ó giúp nhà ??u t? d? dàng quan sát và n?m b?t th? tr??ng h?n.

Forex Trading Game 4 Beginners

Forex Trading Game 4 Beginners
Forex Trading Game 4 Beginners

App t?p ch?i ch?ng khoán mi?n phí th? ba v?i s? l??ng hàng ch?c nghìn ng??i t?i v? ?ó chính là Forex Trading Game 4 Beginners. App v?i thi?t k? ??p m?t và d? s? d?ng giúp các nhà ??u t? m?i tham gia vào th? tr??ng có th? h?c cách giao d?ch ch?ng khoán m?t cách thành th?o nh?t tr??c khi b??c vào th? tr??ng ch?ng khoán th?t.

V?i các ch? s? ???c c?p nh?t liên t?c nh? trên th? tr??ng ch?ng khoán th?t, nhà ??u t? có th? xem và ?ánh giá, h?c h?i kinh nghi?m trong vi?c ch?t l?i, c?t l?. Hãy t?i app ngay n?u b?n mu?n tìm cho mình m?t ?ng d?ng h?c ch?i ch?ng khoán mi?n phí t?t hi?n nay nhé.

V? cách tích lãi – l?, b?n có th? tham kh?o bài vi?t: Cách tính l?i l? khi mua ch?ng quy?n chính xác nh?t

Stock trainer

Stock trainer
Stock trainer

App ch?i ch?ng khoán mi?n phí Stock trainer là m?t ?ng d?ng ???c ?ánh giá là uy tín trên th? tr??ng, nó nh?n s? h? tr? c?a 13 qu?c gia trên th? gi?i cùng h?n 20 sàn giao d?ch ch?ng khoán khác nhau. B?n không ch? ??u t? ch?ng khoán t?i Vi?t Nam mà có th? h?c cách ??u t? các c? phi?u c?a các sàn ch?ng khoán khác trên th? gi?i.

Stock Trainer s? d?ng d? li?u th?c t?, nên các thông tin ch? s? trên app ??u ph?n ánh chính xác nh?ng chuy?n ??ng c?a th? tr??ng ch?ng khoán. Hãy h?c cách ??u t? v?i Stock trainer tr??c khi ??n v?i th? tr??ng ch?ng khoán th?t nhé.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? sàn Hose qua bài vi?t: Sàn HOSE là gì? Nh?ng thông tin nhà ??u t? c?n bi?t

Stock Market Game

Stock Market Game
Stock Market Game

?ng d?ng ch?i ch?ng khoán mi?n phí cu?i cùng mà Casino VN138 mu?n gi?i thi?u ??n b?n ?ó chính là Stock Market Game. V?i s? ti?n ?o 22.000 ?ô la, b?n có th? h?c cách ??u t?, giao d?ch ch?ng khoán, bi?t ???c cách ch?t l?i và c?t l? nh? th? tr??ng ch?ng khoán th?t. 

Stock Market Game và c?ng nh? các ?ng d?ng ch?i ch?ng khoán mi?n phí trên ??u có th? giúp các nhà ??u t? m?i tham gia vào th? tr??ng h?c h?i ???c kinh nghi?m khi tham gia vào th? tr??ng ch?ng khoán th?t. T? cách giao d?ch c? phi?u, các ch? s? ch?ng khoán, bi?t ???c l?i l? nh? th? nào. Hãy t?i các ?ng d?ng trên n?u b?n mu?n h?c ch?i ch?ng khoán nhé.

B?n có th? tìm hi?u quy trình giao d?nh t?i sàn Upcom qua bài vi?t: Sàn UPCOM là gì? H??ng d?n giao d?ch ch?ng khoán trên sàn UPCOM

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a gi?i thi?u ??n b?n Top 5 app ch?i ch?ng khoán ?o cho ng??i m?i có l??t t?i v? nhi?u nh?t trên th? tr??ng hi?n nay. C?m ?n b?n ?ã dành th?i gian theo dõi bài vi?t c?a Casino VN138.

Hãy ??ng ký nhà cái Casino VN138, t?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c và nhi?u ph?n th??ng ti?n m?t h?p d?n nh?t hi?n nay. Casino VN138 là m?t trong nh?ng tên tu?i uy tín và có Chính sách b?o m?t cao ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Tham gia ngay cùng chúng tôi b?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!