Top 7 app bi?n ?nh thành Anime dành cho Mangaka th?t th?

Top 7 app bi?n ?nh thành Anime dành cho Mangaka th?t th?

Hi?n nay, nh?ng ng??i mê manga Nh?t có th? tha h? sáng t?o v?i app bi?n ?nh thành Anime. Chúng s? giúp b?n bi?n nh?ng b?c ?nh c?a b?n thành nh?ng b?c hình Anime ??p mê m?n ?úng theo cá tính riêng ch? trong vòng m?t n?t nh?c

Bài vi?t c?a Casino VN138 s? g?i ??n b?n top 7 app bi?n ?nh thành Anime dành cho Mangaka. N?u là m?t tín ?? Anime th?c th? thì b?n không nên b? qua nh?ng gì chúng tôi s?p chia s? sau ?ây.

Prisma

Prisma

N?u b?n là m?t tín ?? ?nh ngh? thu?t thì Prisma là m?t ?ng d?ng khá quen thu?c. M?t trong nh?ng tính n?ng ???c yêu thích nh?t c?a Prisma chính là hi?u ?ng bi?n ?nh thành Anime. V?i h? th?ng b? l?c h?n 20 công c? giúp t?ng tính tr?u t??ng và sáng t?o cho b?c ?nh c?a mình.

Prisma ???c trang b? thông s? ch?nh s?a chuyên nghi?p bao g?m: ?? sáng, ph?i sáng, ?? t??ng ph?n, ?? s?c nét,… S?n ph?m h? tr? ng??i dùng ? hai d?ng SDHD phù h?p v?i nhi?u dòng máy hi?n nay.

MomentCam

MomentCam

MomentCam là m?t trong nh?ng app chuy?n ?nh sang Anime ???c nhi?u ng??i dùng bi?t ??n. S? h?u m?t b? s?u t?p r?t ?a d?ng nh?ng hi?u ?ng và ph? ki?n ?? giúp b?c ?nh c?a b?n thêm ph?n lung linh. MomentCam s? h?u r?t nhi?u ki?u tóc, hình dáng khuôn m?t, màu m?t, màu da và nhi?u lo?i ph? ki?n th?i th??ng nh? hoa tai, nón, b?ng ?ô, kh?n choàng…

?ng d?ng này ???c yêu thích nh? vào kh? n?ng bi?n ?nh tr? thành Anime c?c k? sinh ??ng và ?áng yêu. V?i nh?ng tín ?? manga thì MomentCam càng thú v? h?n v?i nh?ng nhóm ch? ?? dành riêng cho Manga/Anime. B?n có th? tùy ch?nh bi?u c?m, không gian và chèn ch?, hi?u ?ng ?? t?o ra m?t tác ph?m ??c bi?t và chia s? lên m?ng xã h?i.

Photo Sketch Maker

Photo Sketch Maker

Photo Sketch Maker giúp b?n c?ng d? dàng chuy?n ?nh thành tranh v? chibi. Gi?ng nh? các app k? trên, ?ng d?ng này c?ng giúp b?n chuy?n nh?ng b?c ?nh chân dung c?a mình thành tranh v? v?i hi?u ?ng ho?t hình quen thu?c.

Các hi?u ?ng c?a Photo Sketch Maker ???c ?ánh giá cao v? tính ngh? thu?t l?i không m?t phí kèm theo cách dùng vô cùng ??n gi?n. Ng??i dùng ch? c?n ch?p ?nh bình th??ng sau ?ó b?n phác h?a b?c ?nh c?a mình theo nhi?u phong cách khác nhau nh? bút chì, màu n??c, s?n d?u, …

PicsArt

PicsArt

?ây là m?t ?ng d?ng ch?nh ?nh ph? bi?n nh?t trên n?n t?ng di ??ng. PicsArt trang b? ??y ?? nh?ng ch?c n?ng t? c? b?n ??n nâng cao c?a m?t ph?n m?m ch?nh ?nh chuyên nghi?p. V?i nh?ng tinh ch?nh t? ?? sáng, ?? t??ng ph?n, ?? bão hòa ??n ?? ?m màu s?c.

PicsArt cho phép b?n ghép ?nh v?i nh?ng khung ??p m?t. Ch?c n?ng ch?nh ?nh g?n nh? khó có ?ng d?ng nào trên n?n t?ng di ??ng có th? v??t qua. V?i h?n 3 tri?u nhãn dán kèm theo ?ó và vô vàn nh?ng hi?u ?ng hình ?nh. ??c bi?t ???c c?ng ??ng yêu thích Anime quan tâm v?i hi?u ?ng t?o ?nh truy?n tranh c?c k? chân th?t.

Cartoon Photo Editor 

Cartoon Photo Editor 

Cái tên ???c nh?c ??n ti?p theo trong danh sách app bi?n ?nh thành Anime là Cartoon Photo Editor. Cái tên c?ng ?? nói lên t?t c? v? ?ng d?ng này. Cartoon Photo Editor cho phép ng??i dùng bi?n nh?ng b?c ?nh thành th? lo?i ho?t hình.

Cartoon Photo Editor cung c?p cho b?n h?n 30 tri?u hi?u ?ng kèm theo b? l?c không ??ng hàng. So v?i m?t s? app nh? Prisma hay PicsArt, Cartoon Photo Editor có giao di?n r?t ??n gi?n và d? s? d?ng. B?n có th? t?o ra nh?ng tác ph?m tuy?t v?i và chia s? lên m?ng xã h?i t? tính n?ng liên k?t t? ?ng d?ng.

ToonCamera

ToonCamera

ToonCamera là m?t s? l?a ch?n h?u ích b?n b?n ?ang tìm ki?m m?t ?ng d?ng chuy?n ?nh thành Anime chuyên nghi?p. ?ng d?ng s? h?u khá nhi?u hi?u ?ng ho?t hình và tranh v?. Bên c?nh ?ó, b?n còn có th? th?c hi?n m?t s? ch?c n?ng ??n gi?n v?i video trên ?i?n tho?i nh? c?t ghép, c?n ch?nh hay thay ??i b? l?c.

?ây là s?n ph?m ho?t ??ng trên n?n t?ng iOS v?i kh? n?ng chuy?n ??i hình ?nh c?a mình thành tác ph?m ho?t hình. Ngoài ra ??i v?i nh?ng b?n s? d?ng n?n t?ng Android có th? t?i app d??i d?ng file APK t? các trang m?ng uy tín.

B?n có th? quan tâm: Top các ph?n m?m ch?nh s?a ?nh ??p, mi?n phí nên s? d?ng

Pencil Sketch

Pencil Sketch

Gi?ng v?i tên goi, Pencil Sketch là ?ng d?ng bi?n ?nh thành Anime v?i phong cách bút chì. 

Khi tìm ??n ?ng d?ng này, các b?c ?nh ch?p c?a b?n s? bi?n thành nh?ng b?c phác th?o vô cùng thú v?.

Pencil Sketch h? tr? b?n chuy?n ?nh thành tranh v?i tông màu ?en tr?ng. Cùng v?i ?ó, ?ng d?ng còn cung c?p cho ng??i dùng nh?ng tính n?ng ch?nh s?a ?nh chuyên d?ng nh? t?ng/gi?m ?? sáng, thêm nhãn dán, v?n b?n, b? l?c ?nh, cân b?ng tr?ng,… ??ng th?i,  b?n c?ng có th? l?u ho?c chia s? tác ph?m c?a mình cho m?i ng??i cùng chiêm ng??ng.

Nhà cái Casino VN138 là ??a ch? mang ??n sân ch?i cá c??c ??nh cao, ???c bình ch?n là m?t trong nh?ng nhà cái uy tín hàng ??u châu Á. Tuy nhiên nhà cái s? không ch?u b?t k? trách nhi?m nào n?u nh? l?i gây ra n?m v? phía ng??i dùng. ?? bi?t nh?ng l?i c?n tránh là gì, các b?n có th? tham kh?o m?c Mi?n trách nhi?m c?a chúng tôi nhé!

M?i app bi?n ?nh thành Anime trong bài vi?t này ??u mang ??n m?t phong cách riêng. Tuy theo s? thích, b?n có th? ch?n m?t ho?c m?t vài ?ng d?ng ?? tr?i nghi?m. ??ng quên theo dõi chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 ?? không b? l? nh?ng app bi?n ?nh thành Anime ???c c?p nh?t th??ng xuyên nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!