Airdrop coin là gì? H??ng d?n làm Airdrop nh?n coin mi?n phí

H??ng d?n làm Airdrop nh?n coin mi?n phí

?? có th? thành công và thu ???c nhi?u l?i nhu?n trong th? tr??ng ti?n ?i?n t?, các nhà ??u t? ph?i bi?t áp d?ng các chi?n l??c thông minh, trong ?ó chi?n l??c Airdrop luôn ???c ?u tiên hàng ??u. V?y Airdrop coin là gì? Chi?n thu?t này ???c th? hi?n nh? th? nào thì ch?c h?n nhi?u ng??i v?n ch?a ???c bi?t ??n.

Vi?c gì khó c? ?? Casinovn138.com lo! T?t t?n t?t bí m?t v? Airdrop coin s? ???c b?t mí ngay trong bài vi?t này, m?i các b?n cùng theo dõi nhé!

Airdrop coin là gì?

Airdrop coin là m?t chi?n thu?t thông minh c?a các công ty kh?i nghi?p v? ti?n ?i?n t?. H? s? s? d?ng mã thông báo ti?n ?i?n t? m?i ??n nh?ng ng??i th?t s? quan tâm ??n d? án này ho?c các s? vi?c liên quan.

Do ?ây là nh?ng công ty ??u t? m?i nên h? r?t c?n nhi?u ng??i ??u t? ??n quan tâm và tham gia vào th? tr??ng c?a h?.

Airdrop coin là gì?
Airdrop coin là gì?

Các công ty này s? khuy?n khích khách hàng tham gia b?ng cách yêu c?u các nhà ??u t? th?c hi?n các d? án nh? m?t nhi?m v?. Có th? là chia s? bài ??ng d? án lên các trang m?ng xã h?i,…

N?u th?c hi?n xong nhi?m v?, các nhà ??u t? s? nh?n ???c ph?n th??ng nh? mã thông báo d? án (kho?n hoa h?ng) hay các lo?i ??ng Bitcoin, ??ng Ethereum,…

H??ng d?n làm Airdrop nh?n coin mi?n phí

Chu?n b?

  • ??u tiên, b?n c?n trang b? các ??a ch? ví. Vì ??a ch? này là n?i các b?n nh?n v? ???c mã thông báo d? án ho?c các lo?i ??ng ti?n ?i?n t? khác sau khi th?c hi?n xong nhi?m v?.
  • Th? hai, c?n trang b? cho b?n thân các tài kho?n m?ng xã h?i nh? Twitter, Instagram, Facebook, Email,…Các tài kho?n này n?u có th? ??t h?n 200 ng??i theo dõi thì càng t?t (t?o ?? tin t??ng cao).
H??ng d?n làm Airdrop nh?n coin mi?n phí
H??ng d?n làm Airdrop nh?n coin mi?n phí

Tìm ki?m thông tin Airdrop

Trên m?ng xã h?i b?n s? b?t g?p vô s? các nhi?m v? trong Airdrop có th? th?c hi?n. B?n có th? tìm ki?m ? các trang nh? Telegram, Twitter, Discord ho?c Medium. b?n c?ng có th? tìm ki?m tham gia nhi?m v? ? các group, website c?ng ??ng Airdrop.

M?i nhi?m v? s? ???c di?n ra nhanh chóng và m?c ?? d? dàng, bình th??ng b?n ch? c?n m?t trung bình t? 3 ??n 5 phút là có th? hoàn thành. ??c bi?t, các nhi?m v? này th?c hi?n m?t cách mi?n phí. B?n có th? l?a ch?n b?t k? nhi?m v? nào b?n yêu thích và c?m th?y kh? n?ng có th? th?c hi?n ???c.

Tìm ki?m thông tin Airdrop
Tìm ki?m thông tin Airdrop

Nh?n và rút token

B??c 1: Copy Contract c?a token mà b?n ?ã nh?n ???c

B??c 2: Truy c?p vào ??a ch? ví ???c nh?n token ?? nh?n thêm token. Sau ?ó ch?n Add Contract

B??c 3: Dán Contract v?a copy vào ô Token Contract Address và ch?n Next

V?y là b?n ?ã th?c hi?n xong quá trình nh?n và rút token r?i ?ó!

Nh?n và rút token
Nh?n và rút token

L?u ý khi tham gia Airdrop

  • Không ???c g?i coin c?a b?n ??n các ??a ch? ví khác
  • Không ???c ?? l? Private Key (khóa riêng t?) b?i vì hacker có th? l?i d?ng ?? th?c hi?n các hành ??ng ?ánh c?p ho?c nh?ng r?i ro gây b?t l?i cho b?n.
  • Không nên tin t??ng vào vi?c ??a coin ?? làm phí nh?n th??ng. Vì ?ây có th? là chiêu trò gi? m?o c?a các hacker nh?m mu?n chi?m ?o?t coin c?a b?n.
L?u ý khi tham gia Airdrop
L?u ý khi tham gia Airdrop
  • Ti?n hành tra c?u token k? l??ng tr??c khi cho vào ví. Vì trong token ?ó có th? ch?a mã ??c h?i trá hình khi?n coin b?n trong ví không cánh mà bay.

Cách tránh l?a ??o khi tham gia Airdrop

B?n ?ang chu?n b? cho mình s?n hai lo?i ví trên sàn. M?t lo?i là ví riêng và m?t lo?i là ví dùng ?? Airdrop. Các token ?ã ???c ki?m ch?ng an toàn các b?n nên ?? vào ví Airdrop. Còn các token v?a m?i nh?n ???c t? nhà phát hành, b?n nên l?u tr? nó ? trong ví riêng ?? tránh tr??ng h?p th?t gi? l?u tr? cùng nhau thì s? bay màu c? hai.

Cách tránh l?a ??o khi tham gia Airdrop
Cách tránh l?a ??o khi tham gia Airdrop

Nhà cái Casino VN138 là nhà cái d?n ??u trong xu h??ng b?o ??m an toàn an ninh m?ng cho ng??i tham gia vui ch?i t?i ?ây. ?? hi?u h?n v? cách nhà cái b?o v? thông tin cá nhân c?a ng??i dùng nh? th? nào, m?i b?n tham kh?o Chính sách b?o m?t c?a chúng tôi ngay bây gi?.

C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t c?a nhà cái Casino VN138 qua chuyên m?c T?ng h?p. Hy v?ng các thông tin h?u ích này s? giúp b?n hi?u h?n v? Airdrop coin và có th? ??a ra quy?t ??nh ??u t? nhé! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!