Agile là gì? T?ng h?p thông tin v? Agile Scrum m?i nh?t 2022

Agile là gì? T?ng h?p thông tin v? Agile Scrum m?i nh?t 2022

Mô hình Agile ???c ?ng d?ng r?ng rãi trong các ph?n m?m ?ng d?ng. V?y Agile là gì và l?i ích c?a Agile trong vi?c phát tri?n ph?n m?m ?ng d?ng th?c t? ra sao?

?? tìm hi?u thêm nh?ng thông tin quan tr?ng v? Agile Scrum m?i nh?t 2022 mà nhà cái Casinovn138.com ?ã thu th?p ???c. M?i các b?n cùng khám phá ? bài vi?t ngay sau ?ây nhé!

Agile là gì?

Agile là tên vi?t t?t c?a c?m t? Agile Software Development, ti?ng Vi?t ngh?a là ph??ng th?c phát tri?n ph?n m?m linh ho?t. Mô hình Agile ???c ?ng d?ng r?ng rãi trong quy trình phát tri?n ph?n m?m v?i m?c tiêu l?n nh?t là ??a s?n ph?m ??n tay ng??i s? d?ng trong th?i gian nhanh nh?t.

Agile là gì?
Agile là gì?

T?ng h?p thông tin v? Agile Scrum m?i nh?t 2022

B?n có th? tham kh?o thêm: Adalo | N?n t?ng xây d?ng mobile app nocode ch? v?i 5 b??c

L?ch s? ra ??i c?a tuyên ngôn Agile

Agile ???c ra ??i trong toàn c?nh ngành t?ng tr??ng ?ng d?ng g?p nhi?u khó kh?n v?i ph??ng pháp t?ng tr??ng truy?n th?ng l?ch s? theo quy mô thác n??c ho?c d?a theo k? ho?ch.

Và r?i cu?c kh?ng ho?ng c?c b? ph??ng pháp lu?n t?ng tr??ng ?ng d?ng vào th?p k? 90 c?a th? k? XX ?ã n? ra, t?n m?t ch?ng ki?n m?t t? su?t th?t b?i c?a nh?ng d? án B?t ??ng S?n. K?t qu? là t? ngày 11 ??n ngày 13 tháng 2 n?m 2001, 17 nhà ý t??ng và nhà th?c hành th?c t? ?ã t? ch?c cu?c h?p t?i bang Utah, Hoa K? ?? tranh lu?n v? h??ng ?i m?i trong ph??ng pháp lu?n t?ng tr??ng ?ng d?ng. Cu?i cùng, sau nhi?u tranh cãi h? ?ã ?i ??n th?ng nh?t và cho ra b?n Tuyên ngôn Agile và l?u l?i nh? m?t xu th? m?i trong t?ng tr??ng ?ng d?ng.

L?ch s? ra ??i c?a tuyên ngôn Agile
L?ch s? ra ??i c?a tuyên ngôn Agile

Có th? b?n quan tâm: JAMstack là gì? T?ng h?p 6 ?u ?i?m mà l?p trình viên nên s? d?ng

M??i hai nguyên t?c c?a Agile

 • ?u tiên cao nh?t là th?a mãn nhu c?u ng??i mua tr?i qua vi?c chuy?n giao s?m và liên t?c nh?ng ?ng d?ng có giá tr?.
 • Xây d?ng nh?ng d? án B?t ??ng S?n xung quanh nh?ng cá th? có ??ng l?c. Cung c?p cho h? môi tr??ng t? nhiên và s? t??ng h? thi?t y?u ?? h? tin yêu tri?n khai công vi?c làm.
 • Th??ng xuyên chuy?n giao ?ng d?ng ch?y t?t t?i ng??i mua, t? vài tu?n ??n vài tháng, ?u tiên cho nh?ng kho?ng ch?ng th?i h?n ng?n h?n .
 • Ph??ng pháp hi?u su?t cao nh?t ?? truy?n ??t thông tin t?i nhóm t?ng tr??ng trong n?i b? nhóm t?ng tr??ng là h?i tho?i tr?c ti?p.
 • Nhóm t?ng tr??ng s? ti?p t?c tâm lý v? vi?c làm sao ?? tr? nên hi?u su?t cao h?n, sau ?ó h? s? ki?m soát và ?i?u ch?nh và ??i khác nh?ng hành vi c?a mình cho t??ng thích.
 • Chào ?ón vi?c ??i khác nhu y?u, th?m chí còn r?t mu?n trong quy trình t?ng tr??ng. Các quy trình ti?n ?? linh ??ng t?n d?ng s? bi?n hóa trong nh?ng l?i th? c?nh tranh ??i ??u c?a ng??i mua.
 • Nhà kinh doanh và nhà t?ng tr??ng ph?i thao tác cùng nhau hàng ngày trong su?t d? án B?t ??ng S?n.
 • Liên t?c ch?m sóc ??n nh?ng k? thu?t và phong cách thi?t k? t?t ?? ngày càng t?ng s? linh ??ng.
 • S? ??n thu?n – ngh? thu?t t?i ?a hóa l??ng vi?c làm ch?a xong – là c? b?n.
 • Ph?n m?m ch?y t?t là th??c ?o chính c?a quy trình ti?n ??.
 • Các quy trình ti?n ?? linh ??ng thôi thúc t?ng tr??ng v?ng ch?c. Các nhà h? tr? v?n, nhà t?ng tr??ng và ng??i dùng hoàn toàn có th? duy trì m?t nh?p ?? liên t?c không s? l??ng gi?i h?n.
 • Các ki?n trúc t?t nh?t, nhu y?u t?t nh?t và phong cách thi?t k? t?t nh?t s? ???c làm ra b?i nh?ng nhóm t? t? ch?c tri?n khai.
M??i hai nguyên t?c c?a Agile
M??i hai nguyên t?c c?a Agile

Chia s? ??n b?n bài vi?t: Async/Await trong Javascript là gì? Nh?ng thông tin b?n c?n bi?t

L?i ích khi v?n d?ng Agile

 • Sáng t?o: Thôi thúc các cá nhân và nhóm làm vi?c ch? ??ng h?n, t? ?ó nâng cao tinh th?n sáng t?o, không ng?i th? thách, dám v??t qua “vòng an toàn” c?a chính b?n thân.
 • Ph? bi?n trên Th? gi?i: Agile ?ã giúp cho hàng tri?u doanh nghi?p trên th? gi?i ??t ???c thành công. Không th? không k? ??n nh? Facebook, Apple, Microsoft, Amazon,… Th? nên Agile ?ang r?t mong ch? có c? h?i ?? ???c ph? bi?n r?ng rãi và phát tri?n m?nh m? t?i th? tr??ng Vi?t Nam.
 • Linh ho?t: V?i m?t xã h?i ??y bi?n ??ng nh? ngày nay, vi?c ?òi h?i ? m?i cá nhân hay t?p th? có m?t ph??ng pháp linh ho?t là ?i?u c?n thi?t. N?u hi?u ???c các tri?t lý c?a Agile, ch?c ch?n nó s? giúp linh ho?t h?n v?i m?i thay ??i.
 • N?ng su?t: Bài toán v? n?ng su?t luôn là m?t bài toán khó có th? gi?i ???c. Khi tìm hi?u v? Agile, b?n s? ???c ti?p c?n v?i các t? duy m?i m? nh? l?p k? ho?ch ng?n h?n, vòng l?p, gi?i quy?t v?n ?? ?? gi?m r?i ro, ?i?u ph?i nhóm Scrum, ti?t ki?m ngu?n l?c, giúp con ng??i làm vi?c ít h?n và mang l?i hi?u qu? cao h?n.
L?i ích khi v?n d?ng Agile
L?i ích khi v?n d?ng Agile

Chuyên m?c T?ng h?p. v?a cung c?p ??n các b?n ??y ?? các thông tin c? b?n ?? có th? gi?i ?áp th?c m?c Agiel là gì và nh?ng thông tin m?i nh?t c?a Agile mà nhà cái Casino VN138 ?ã c?p nh?t ???c. Còn ch?n ch? gì n?a, hãy ??ng ký thành viên Casino VN138 ?? tham gia nhi?u game cá c??c th? thao h?p d?n và nh?n v? ti?n th??ng cho mình b?n nhé. V?i chính sách b?o m?t an toàn nên b?n có th? an tâm khi ??ng ký tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!