Adalo | N?n t?ng xây d?ng mobile app nocode ch? v?i 5 b??c

Adalo | N?n t?ng xây d?ng mobile app nocode ch? v?i 5 b??c

B?n ?ã t?ng ngh? s? có m?t ngày mình s? xây d?ng ???c m?t ?ng d?ng di ??ng mà không c?n ph?i vi?t code ch?a? M?i chuy?n ??u tr? nên d? dàng n?u b?n bi?t ???c n?n t?ng xây d?ng mobile app nocode Adalo.

?? tìm hi?u nhi?u v? Adalo và cách xây d?ng ?ng d?ng mà không c?n code ???c th?c hi?n nh? th? nào? M?i các b?n khám phá bài vi?t sau ?ây cùng  Casinovn138.com nhé!

Adalo là gì?

Adalo là m?t n?n t?ng nocode ?? xây d?ng mobile appbackend cho mobile app mà không c?n code.

B?n có th? xây d?ng ?ng d?ng cho c? h? ?i?u hành iOS, Android và Web (Progressive web app) trên công c? Adalo.

Adalo là gì?
Adalo là gì?

5 b??c ?? b?t ??u v?i NoCode

Xác ??nh lý do t?i sao

Tr??c khi b?t ??u n?i l?ng lo v? vi?c ch?n công c? nocode nào ?? xây d?ng ???c ?ng d?ng cho riêng mình, b?n c?n hi?u chính xác lý do t?i sao b?n mu?n t?n d?ng công c? này. Sau ?ây là m?t vài lý do c? b?n c?a ?a s? ng??i dùng:

 • Xây d?ng MVP c?a b?n
 • T?o công c? t?ng tr??ng
 • T?i ?u hóa hi?u qu? c?a các quy trình ho?t ??ng hi?n có
 • C?p nh?t thông tin v? nh?ng phát tri?n m?i nh?t trong ch??ng trình không mã
 • Nhanh chóng t?o m?u các tính n?ng s?n ph?m m?i

Hãy ghi l?i c?n th?n lý do mà b?n b?t ??u vì ?i?u này r?t quan tr?ng. Nocode phát tri?n nhanh chóng và thay ??i liên t?c, vì v?y n?u b?n không có th??c ?o ?? ?o l??ng ti?n trình c?a mình, b?n s? r?t d? b? l?c h??ng và m?t t?p trung.

Xác ??nh lý do t?i sao
Xác ??nh lý do t?i sao

Ch?n công c? ?? b?t ??u

Sau ?ây là m?t s? công c? nocode ph? bi?n và d? s? d?ng mà b?n có th? cân nh?c.

Zapier ?? t? ??ng hóa

 • Là ch?t keo k?t dính các n?n t?ng khác l?i v?i nhau. 
 • Giúp di chuy?n thông tin gi?a hai ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng trình kích ho?t và hành ??ng.

Airtable làm c? s? d? li?u

 • Là m?t c? s? d? li?u k?t h?p b?ng tính cung c?p cho b?n ch?c n?ng c?a c? s? d? li?u v?i giao di?n ng??i dùng c?a b?ng tính. 
 • Tr?c quan, m?nh m? và có th? hi?n th? d? li?u c?a b?n theo nhi?u cách bao g?m các ch? ?? xem Grid, Kanban, L?ch và Bi?u m?u, cho phép chính nó và h?u h?t các tr??ng h?p s? d?ng ti?p th?, s?n ph?m, qu?n lý d? án. 
 • Ngoài vi?c s? d?ng nó trong n?i b?, b?n c?ng có th? k?t n?i nó v?i các n?n t?ng nh? Softr, Pory và Stacker ?? bi?n d? li?u c?a b?n thành các ?ng d?ng giao di?n ng??i dùng.
Airtable làm c? s? d? li?u
Airtable làm c? s? d? li?u

Bubble ?? xây d?ng ?ng d?ng web

 • Là n?n t?ng phát tri?n ?ng d?ng web tr?c quan m?nh m? nh?t hi?n nay mà không c?n mã. 
 • Cung c?p m?t trình so?n th?o tr?c quan, c? s? d? li?u, trình t?o logic quy trình làm vi?c và có th? k?t n?i v?i các API c?a bên th? ba. B?n có th? t?o các ?ng d?ng web ph?c t?p bao g?m di?n ?àn, th? tr??ng, CRM,  ?ng d?ng ??t ch?, trình theo dõi tác v? và b?ng ?i?u khi?n ?? ??t tên cho m?t s? ?ng d?ng.

Softr ?? xây d?ng trang ?ích

 • Là m?t trình t?o trang ?ích d? s? d?ng ?? t?o các trang web nhanh chóng, trông s?ch s?. 
 • D? s? d?ng, cho phép b?n dành nhi?u th?i gian h?n cho n?i dung và tin nh?n c?a mình.
 • Vào th?i gian g?n ?ây, h? ?ã b? sung ch?c n?ng ?ng d?ng web. Vì v?y b?n có th? t?o b?ng công vi?c, danh sách tuy?n ch?n và h?n th? n?a b?ng cách s? d?ng c? s? d? li?u Airtable c?a b?n làm ch??ng trình ph? tr?.

B?n có th? tham kh?o thêm: Lazy loading là gì? T?ng h?p ki?n th?c v? Lazy loading mà b?n c?n bi?t

Adalo ?? xây d?ng ?ng d?ng di ??ng.

 • Là m?t n?n t?ng ?? xây d?ng các ?ng d?ng web và thi?t b? di ??ng có th? ???c xu?t b?n lên Google Play, App Store và Progressive Web App. 
 • T?o các ?ng d?ng h?p d?n và có ch?c n?ng bi?u ??, thông báo ??y, c? s? d? li?u, thanh toán, ?y quy?n ng??i dùng và có th? k?t n?i v?i API bên ngoài, ??ng th?i tích h?p v?i Zapier. 
Adalo ?? xây d?ng ?ng d?ng di ??ng
Adalo ?? xây d?ng ?ng d?ng di ??ng

Tham gia c?ng ??ng

Top 5 lý do b?n nên tham gia:

 • H?c h?i b?t c? ?i?u gì mà b?n không bi?t và c?m th?y khó kh?n trong vi?c s? d?ng. Các chuyên gia s? giúp b?n gi?i ?áp các th?c m?c này và b?n có th? nâng cao trình ?? sau m?t kho?ng th?i gian.
 • Ki?n th?c ???c chia s? r?ng rãi trên c?ng ??ng nên b?n có th? tìm hi?u và h?c h?i nhanh chóng h?n so v?i vi?c t? h?c m?t mình.
 • H?p tác v?i các doanh nghi?p khác. Vì ?ây không ch? là n?i thu hút nh?ng ng??i cùng h?c k? n?ng nh? b?n, mà h? có th? là nh?ng ng??i có ý ??nh s? d?ng công c? này ?? xây d?ng cho doanh nghi?p và c?n m?t ng??i nào ?ó h? tr?.
Top 5 lý do b?n nên tham gia
Top 5 lý do b?n nên tham gia

B?n có th? bi?t thêm v? spring boot qua bài vi?t: https://casinovn138.com/spring-boot-la-gi/.

B?t ??u h?c

M?c dù các công c? nocode này d? h?c h?n r?t nhi?u so v?i mã hóa, nh?ng ?i?u này không có ngh?a là nó s? không g?p khó kh?n. 

C?ng nh? vi?c ch?n công c? nào ?? s? d?ng r?t khó, c?ng khó tìm ???c các ngu?n t?t nh?t ?? h?c chúng. Th? nên, b?n c?n dành ra m?t chút th?i gian ?? nghiên c?u k? h?n v? các công c? ?ã ???c li?t kê ? phía trên nhé!

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: ?u ?i?m khi l?p trình web Php + MySQL mà b?n nên bi?t

B?t ??u xây d?ng

?ây là b??c th?c hi?n song song v?i giai ?o?n h?c t?p. Sau ?ây là m?t s? ý t??ng d? án dành cho ng??i m?i b?t ??u ?? b?n gi?i quy?t b?ng cách s? d?ng các công c? ???c ?? xu?t.

 • Airtable: T?o m?t nh?t ký nocode ?? theo dõi ti?n trình h?c t?p c?a b?n ho?c m?t c? s? d? li?u ?? tr?c quan hóa l? trình s?n ph?m c?a b?n.
 • Softr: T?o trang ?ích cho ý t??ng kh?i nghi?p c?a b?n v?i ghi l?i ??ng ký “nh?n quy?n truy c?p s?m” nh? m?t ph?n c?a quy trình xác th?c ý t??ng c?a b?n.
 • Zapier: Ghi chú l?i b?t k? công vi?c l?p ?i l?p l?i nào b?n làm trong tu?n và ch?n nh?ng công vi?c b?n có th? t? ??ng hóa.
 • Adalo: T?o ?ng d?ng danh sách vi?c c?n làm tùy ch?nh
 • Bubble: T?o m?t th? m?c b?ng cách s? d?ng h??ng d?n này
B?t ??u xây d?ng
B?t ??u xây d?ng

Hy v?ng qua nh?ng thông tin chi ti?t v? n?n t?ng Adalo và t?ng h?p 5 b??c b?t ??u v?i nocode m?t cách d? dàng và hi?u qu? nh?t t? nhà cái Casino VN138 ?ã giúp b?n hi?u rõ h?n v? n?n t?ng xây d?ng mobile app không c?n code này. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t c?a chuyên m?c T?ng h?p nhé. Qua nh?ng thông tin chia s? v? n?n t?ng Adalo, n?u b?n v?n còn th?c m?c thì hãy Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp chi ti?t nh?t nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!