L?i 404 Not Found là gì? Nguyên nhân, cách kh?c ph?c nhanh g?n

L?i 404 Not Found là gì? Nguyên nhân, cách kh?c ph?c nhanh g?n

L?i 404 Not Found là m?t trong nh?ng l?i website khó ch?u nh?t mà ai c?ng ?ã t?ng m?t l?n g?p ph?i. Nh?ng cách kh?c ph?c nào hi?u qu? nh?t trong tr??ng h?p này?

?? tìm hi?u thêm v? l?i 404 c?ng nh? tìm ra nguyên nhân và cách kh?c ph?c nhanh chóng và hi?u qu? nh?t ? th?i ?i?m hi?n t?i. M?i các b?n cùng tham kh?o ngay bài vi?t sau ?ây v?i nhà cái Casinovn138.com nhé!

L?i 404 Not Found là gì?

L?i 404 là m?t mã tr?ng thái HTTP, nó có ngh?a là trang web c?a b?n ?ang mu?n truy c?p nh?ng không tìm th?y trên máy ch? ho?t ??ng Tin nh?n báo l?i 404 th??ng ???c hi?n th?  khác nhau tùy bi?n theo t?ng website nh?ng ?ây ??u là m?t l?i chung.

L?i 404 Not Found là gì?
L?i 404 Not Found là gì?

Nguyên nhân d?n l?i 404 

L?i 404 th??ng x?y ra do phía ng??i dùng, có th? do ng??i dùng nh?p sai ??a ch? URL ho?c trang web ?ã ???c chuy?n ??n m?t tên mi?n m?i mà b?n không h? hay bi?t.

Kh? n?ng cao th? hai có th? là khi website ?ã ???c di chuy?n ??n trang m?i ho?c tài nguyên m?i nh?ng không chuy?n h??ng URL c? sang ??a ch? URL m?i. Khi g?p l?i này, b?n s? nh?n ???c thông báo l?i 404 thay vì t? ??ng ???c chuy?n h??ng sang trang m?i.

Nguyên nhân d?n l?i 404 
Nguyên nhân d?n l?i 404 

Cách kh?c ph?c website b? l?i 404

T?i l?i trang

Nh?n nút F5 trên bàn phím, nh?n nút Reload trên trình duy?t ho?c ??t tr? chu?t vào URL trên thanh ??a ch? r?i nh?n Enter. ?ây là cách ??n gi?n nh?t ?? kh?c ph?c l?i 404 vì ?ôi khi l?i này xu?t hi?n mà th?c t? website không có v?n ?? gì, v?n ho?t ??ng bình th??ng.

S?a l?i URL

??i v?i ???ng d?n dài có các danh m?c, b?n có th? xóa b?t ?uôi phía sau cho ??n khi tìm ???c website. 

Ki?m tra l?i trên URL

L?i 404 Not Found th??ng x?y ra khi nh?p sai URL ho?c link d?n t? trang khác b? sai.

Ki?m tra l?i trên URL
Ki?m tra l?i trên URL

Xóa cache trình duy?t

Hãy xóa b? nh? cache trên trình duy?t ?? có th? vào l?i website b?n nhé.

Thay ??i máy ch? DNS

Thay ??i DNS trên máy tính n?u toàn b? website truy c?p ??u báo l?i 404, ??c bi?t khi b?n có th? vào ???c web này trên ?i?n tho?i n?u thay ??i ??a ch? ? m?t ??t n??c hay m?t thành ph? nào khác. Cho dù ?ó là lý do gì, n?u g?p tr??ng h?p này, b?n ch? còn cách ??i DNS.

B?n có th? tìm m?t s? các kh?c ph?c khi không truy c?p ???c trang web thông qua bài vi?t: L?i không truy c?p ???c trang web – Nguyên nhân, cách kh?c ph?c

Tìm ki?m trang b?ng công c? tìm ki?m

Trong tr??ng h?p b?n nh?p sai URL do quên ??a ch? chính xác c?a website. Hãy nh? s? giúp ?? c?a các công c? tìm ki?m nh? Google Search hay Bing Search.

Tìm ki?m trang b?ng công c? tìm ki?m
Tìm ki?m trang b?ng công c? tìm ki?m

Hy v?ng các thông tin h?u ích trên t? nhà cái Casino VN138 cung c?p s? giúp các b?n x? lý l?i 404 Not Found m?t cách nhanh chóng và d? dàng nh?t. Không th? ?? l?i khó ch?u này ?nh h??ng ??n tr?i nghi?m và ch?t l??ng website mà chúng ta ?ang s? d?ng nhé! C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t c?a chuyên m?c T?ng h?p. N?u còn b?t k? th?c m?c nào, b?n có th? Liên h? CSKH Casino VN138 ?? ???c h? tr? nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!