1.1.1.1 là gì? Có an toàn không? Cách s? d?ng

1.1.1.1 là gì? Có an toàn không? Cách s? d?ng

1.1.1.1 là gì? K?t n?i có an toàn không? T?i sao l?i ???c nhi?u ng??i dùng internet nh?c ??n. ?ây là m?t công c? t?o k?t n?i an toàn, ?? cao quy?n riêng b?o m?t và có th? truy c?p vào các website b? ch?n m?t cách d? dàng v?i t?c ?? nhanh h?n ?áng k?.

Sau ?ây Casino VN138 cùng v?i các b?n tìm hi?u 1.1.1.1 là gì cùng v?i nh?ng lý do khi?n ?ng d?ng này có th? truy c?p các trang web m?t cách an toàn và b?o m?t. M?i các b?n cùng theo dõi nhé.

1.1.1.1 là gì

1.1.1.1 là gì

1.1.1.1 là d?ch v? DNS t?c ?? cao và b?o m?t t?t c?a Cloudflare, nhà cung c?p d?ch v? reverse proxy n?i ti?ng, chuyên cung c?p cách duy?t Internet nhanh chóng và riêng t?. Không gi?ng nh? h?u h?t các trình phân gi?i DNS khác, 1.1.1.1 không bán d? li?u ng??i dùng cho các nhà qu?ng cáo. 

B?n có th? th?y rõ ?i?u này khi b?n truy c?p tìm ki?m b?t k? th? gì, sau ?ó b?n truy c?p các ?ng d?ng ho?c m?ng xã h?i s? ?? xu?t ra hàng lo?t các qu?ng cáo liên quan ??n n?i dung b?n v?a tìm ki?m. Ngoài ra, 1.1.1.1 ?ã ???c ?ánh giá là trình phân gi?i DNS nhanh nh?t t?i.

DNS – Resolver b?o m?t riêng t?

DNS – Resolver b?o m?t riêng t?

Trình phân gi?i DNS là m?t lo?i máy ch? d?ch “tên thành ??a ch?“, trong ?ó ??a ch? IP ???c kh?p v?i tên mi?n và ???c g?i tr? l?i máy tính. Thông qua DNS c? th? ???c xác ??nh b?ng ??a ch? IP. Thông th??ng mã này ???c cung c?p b?i nhà m?ng cung c?p d?ch v? Internet. 

Khi b?n truy c?p vào m?t trang web b?t k?, thì trang web có l?u mã DNS và có th? truy c?p d? dàng vào t?t c? các thông tin duy?t web cá nhân, ?ây c?ng là m?i b?n tâm c?a nhi?u ng??i s? d?ng internet.

D?ch v? DNS Resolver, 1.1.1.1, cung c?p t?t c? các c? ch? b?o v? s? riêng t? DNS ???c xác ??nh và ?? xu?t ?? s? d?ng gi?a stub resolver và resolver ?? quy. Stub resolver là m?t thành ph?n c?a h? ?i?u hành, “nói chuy?n” v?i các resolver ?? quy. B?ng cách ch? s? d?ng Query Name Minimization DNS ???c xác ??nh trong RFC7816, DNS resolver 1.1.1.1 khi?n vi?c rò r? thông tin ??n các DNS server trung gian ít ?i, ví d? nh? root và TLDs. 

?i?u ?ó có ngh?a là DNS resolver 1.1.1.1 ch? g?i ?? s? tên ?? resolver bi?t câu h?i ti?p theo. Thông qua vi?c này khi?n ch? trang web không th? nào truy v?n thông tin cá nhân c?a b?n, khi?n các thông tin mà b?n tìm ki?m ???c b?o m?t an toàn.

N?u b?n là ng??i th??ng xuyên l??t web và g?p ph?i l?i 401 thì b?n nên xem qua bài vi?t qua bài vi?t: L?i 401 là gì? Nguyên nhân và cách kh?c ph?c ??n gi?n

Cách s? d?ng 1.1.1.1

Cách s? d?ng 1.1.1.1

?ng d?ng 1.1.1.1 hoàn toàn mi?n phí và vi?c s? d?ng c?c k? ??n gi?n, b?n ch? m?t vài phút ?? t?i và cài ??t. B?n ch? c?n m? tùy ch?n Internet c?a máy tính và thay th? ??a ch? IP c?a d?ch v? DNS hi?n t?i b?ng ??a ch? 1.1.1.1.

??i v?i n?n t?ng ?i?n tho?i l?i càng ??n gi?n h?n khi b?n ch? c?n t?i v? ?ng d?ng t? c?a hàng CH play ho?c App store, khi hoàn t?t vi?c cài ??t b?n ti?n hành vào app và b?t WARP là b?n có th? tho?i mái l??t web mà không s? rò r? b?t k? thông tin cá nhân nào r?i nhé.

Qua nh?ng chia s? trên, b?n c?ng ?ã ph?n nào hi?u ???c nguyên lý ho?t ??ng c?a ph?n m?m 1.1.1.1 r?i m?, n?u b?n v?n còn th?c m?c thì hãy Liên h? Casino VN138 ngay ?? ???c gi?i ?áp nhé.

Trên ?ây, chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino ?ã gi?i thi?u cho b?n 1.1.1.1 là gì, cách th?c ho?t ??ng c?a tính n?ng b?o m?t. Hy v?ng bài vi?t này mang l?i h?u ích cho b?n. Chúc b?n may m?n và thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!